فصل اول

تعاريف ومفاهيم

ماده1 پيمان

پيمان‌‌،مجموعه اسنادومداركي است كه درماده2 موافقتنامه پيمان،درج شده است

ماده2 موافقتنامه

موافقتنامه،سندي است كه مشخصات اصلي پيمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پيمان،درآن بيان شده است.

ماده3 شرايط عمومي

شرايط عمومي،مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم برپيمان راتعيين مي كند.

ماده4 شرايط خصوصي

شرايط خصوصي،شرايط خاصي است كه به منظورتكميل شرايط عمومي،براي اين پيمان،با توجه به وضعيت وماهيت آن،تنظيم شده است.موارد درج شده درشرايط خصوصي،هيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي را نقض كند.

ماده5 برنامه زماني اجراي كار

الف)برنامه زماني كلي: برنامه اي است كه درآن،زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه،منعكس گشته ودراسنادومدارك پيمان درج شده است.

ب)برنامه زماني تفصيلي:برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان،به تفصيل ودرچارچوب برنامه زماني كلي،درآن آمده است.

برای دیدن بقیه مطلب روی لینک ادامه کلیک کنید:

ماده6 كارفرما

كارفرما،شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمان رابراساس اسنادومدارك پيمان،به پيمانكارواگذاركرده است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني كارفرما،درحكم كارفرما مي باشند.

ماده7 پيمانكار

پيمانكار،شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندهً پيمان است واجراي موضوع پيمان رابراساس اسناد ومدارك پيمان،به عهده گرفته است.نمايندگان وجانشينهاي قانوني پيمانكار،درحكم پيمانكار مي باشند.

ماده8 مدير طرح

مدير طرح،شخص حقوقي است كه به منظورمديريت اجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كافرما به پيمانكارمعرفي مي شود.

ماده9 :مهندس مشاور،مهندس ناظر

الف)مهندس مشاور،شخص حقوقي ياحقيقي است براي نظارت براجراي كار،درچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان،ازسوي كارفرمابه پيمانكار معرفي مي شود.

ب)مهندس ناظر،نمايندهً مقيم مهندس مشاوردر  كارگاه است ودرچارچوب اختيارات تعيين شده دراسناد ومدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود.

گروه کارشناس رسمی دادگستری ساتیا - کارشناس آنلاین ارزیابی زمین کارشناسی ملک قیمت گذاری آپارتمان ارزش کارشناسی

ماده10 :رئيس كارگاه

رئيس كارگاه،شخصي حقيقي داراي تخصص وتجربه لازم است كه پيمانكار،اورابه مهندس مشاورمعرفي مي كند تااجراي موضوع پيمان دركارگاه راسرپرستي كند.

ماده11 :پيمانكار جزء

پيمانكارجزء،شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص درانجام كارهاي اجرايي راداردوپيمانكاربراي اجراي بخشي ازعمليات موضوع پيمان،بااو قرارداد مي بندد.

ماده12 :كار،كارگاه،تجهيزوبرچيدن كارگاه

الف)كار،عبارت است ازمجموعه عمليات،خدمات يااقدامات موردنياز،براي آغازكردن،انجام وپايان دادن عمليات موضوع پيمان وشامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهدماندوبه عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد،وكارهاي موقتي است كه به منظور اجراونگهداري موضوع پيمان انجام مي شود.

ب)كارگاه،محل يامحلهايي است كه عمليات موضوع پيمان درآن اجرامي شوديابه منظوراجراي پيمان،بااجازه كارفرماازآن استفاده مي كنند.كارگاههاياكارخانه هاي توليدي خارج از محلهاوزمينهاي تحويلي كارفرما،كه به منظورساخت تجهيزات ياقطعاتي كه دركارنصب خواهدشدمورداستفاده قرارمي گيرد،جزوكارگاه به شمارنمي آيد.

ج)تجهيز كارگاه،عبارت ازعمليات،اقدامهاوتداركاتي است كه بايدبه صورت موقت براي دوره اجراانجام شود،تاآغازكردن وانجام دادن عمليات موضوع پيمان،طبق اسناد ومدارك پيمان،ميسر شود.

د)برچيدن كارگاه،عبارت ازجمع آوري مصالح،تجهيزات،تاسيسات وساختمانهاي موقت،خارج كردن مواد زايد،مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وديگرتداركات پيمانكار ازكارگاه وتسطيح وتميزكردن محلهاي تحويلي كارفرما مي باشد.

ماده13 :مصالح،تجهيزات،مصالح وتجهيزات پاي كار،ماشين آلات وابزار،تاسيسات وساختمانهاي موقت،وسايل

الف)مصالح،عبارت ازمواد،اجناس وكالاهايي است كه درعمليات موضوع پيمان مصرف يانصب شده ودركارباقي مي ماند.

ب)تجهيزات،عبارت ازدستگاههاوماشين آلاتي است كه درعمليات موضوع پيمان نصب شده ودركار باقي مي ماند.

ج)مصالح وتجهيزات پاي كار،عبارت ازمصالح وتجهيزاتي است كه پيمانكار،باتوجه به اسنادومدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان،تهيه كرده ودرمحل يامحلهايي ازكارگاه كه درطرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است،نگهداري وحفاظت مي كند.مصالح وتجهيزات موجود درمحل مصرف يا نصب نيزمصالح وتجهيزات پاي كار ناميده مي شود.

تبصره- قطعات پيش ساخته وتجهيزاتي كه دراجراي موضوع پيمان،بااجازه كارفرماوزيرنظر مهندس مشاور،در كارگاههاياكارخانهاي توليدي خارج ازكارگاه ساخته شده است نيز درحكم مصالح وتجهيزات پاي كاربه شمار مي رود.

د)ماشين آلات وابزار،عبارت ازدستگاهها،تجهيزات،ماشين آلات،وبطور كلي،ابزارهاياجراي كاراست كه به منظوراجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كارگرفته مي شود.ماشين آلبات وابزارراممكن است ماشين آلات نيز بنامند.

ه)تاسيسات وساختمانهاي موقت،عبارت ازانواع ساختمانها،محوطه سازيها،انبارها،تاسيسات آب،برق،سوخت ومخابرات،شالوده دستگاهها،وبطور كلي،تاسيسات وبناهايي است كه به صورت موقت،براي دوره اجراتامين شده وجزوكارهاي تجهيزكارگاه به شمار مي رود.

و)وسايل،عبارت از اثاثيه اداري،مسكوني،آشپزخانه وديگرلوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجراتامين شده وجزوتجهيز كارگاه منظور مي شود.

ماده14 :برآوردهزينه اجراي كار،مبلغ پيمان،مبلغ اوليه پيمان،مباغ نهايي پيمان،ضريب پيمان،نرخ پيمان،مدت پيمان،مدت اوليه پيمان،متوسط كاركردفرضي ماهانه

الف)برآوردهزينه اجراي كار،مبلغي كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان،به وسيله كارفرمامحاسبه واعلام شده است.

ب)مبلغ پيمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي تغييرمقادير كاروقيمت جديداست.مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه استكه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي شود.

ج)مبلغ نهايي پيمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس اسنادومدارك پيمان، درآن ايجادمي شود.

د)ضريب پيمان،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآوردهزينه اجراي كار است.

ه)نرخ پيمان،درموردهريك ازاقلام كار،عبارت ازبهاي واحدآن قلم كاردرفهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمان وضريبهاي پيش بيني شده درفهرست بهاومقاديركاراست.درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند،نرخ پيمان،نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته،پس ازاعمال تعديل آحادبها،مي باشد.

و)متوسط كاركرد فرضي ماهانه،عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.

ز)مدت پيمان يامدت اجراي كار،مدت درج شده دربند ب ماده 4 موافقتنامه وتغييرات احتمالي است كه براساس ماده 30 درآن ايجاد مي شود.مدت پيمان هنگام مبادله پيمان،همان مدت درج شده درماده 4 موافقتنامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي شود.

ماده 15:روز،ماه،تاريخها،مفردوجمع،عنوانها

الف)روزوماه،روزوماه تقويمي وشمسي است.

ب )تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.

ج )هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند،كلمات مفرد معناي جمع وكلمات جمع معناي مفرددارند.

د )عنوانهاي به كاررفته درمتون موافقتنامه ياشرايط عمومي وديگرقسمتهاي اسنادومدارك پيمان،صرفاًبه منظورراهنمايي وآگاهي ازمفاداسنادومدارك است ونمي توان درتفسيراسنادومدارك پيمان،ازآنها استفاده كرد.

فصل دوم

تاًييدات وتعهدات پيمانكار

ماده 16:تاًييدات پيمانكار

موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد

الف)تمام اسناد ومدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن كاملا ًآگاه شده است.

ب )نسبت به تامين نيروي انساني مورد نيازوتدارك مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاراجراي كار طبق مشخصات درمحل ياازنقاط ديگر،اطمينان يافته است.

ج )محل اجراي كار راديده وبررسي كرده وازوضعيت آب وهوا،بارندگي وامكان اجراي كاردرفصلهاي مختلف سال،باتوجه به آمار 20 سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كار،اطلاع يافته است.

د )ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.

ه )درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.

به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداًدرموردآن استناد به جعل خود نمايد.

ماده 17:كاركنان

الف)پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.كساني كه دراجراي اين پيمان،خدماتي براي پيمانكار انجام مي دهند،كاركنان پيمانكارشناخته مي شوند.اگردراسناد ومدارك پيمان،استفاده ازمتخصصان خارجي پيش بيني شده باشد،پيمانكارمتعهداست قبلاً وضعيت استخدام،مانندميزان حقوق ومزايا،مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنهارابه وسيله مهندس مشاوربه اطلاع كارفرمابرساندوبارعايت مقررات ذيربط وتاًمين هزينه هاي مربوط،براي استخدام آنهااقدام كند.كارفرما تسهيلات لازم رابراي استخدام متخصصان يادشده فراهم مي نمايد.تشخيص لزوم وحدودتسهيلات مزبورباكارفرماست واين مساعدت ازمسئوليت پيمانكارنمي كاهد.

ب )تاًمين نيروي انساني موردنيازو محل سكونت مناسب،آب آشاميدني وروشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است.

پيمانكار بايدبراي تدارك دايمي آذوقه كارگران،اقدامات لازم بعمل آورد،بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصاري ايجاد كندوبه آزادي كارگران درتامين موادموردنيازآنها،ازهر منبعي كه مايل به تحصيل آن باشند، محدوديتي وارد سازد.بهاي آذوقه كه بدين ترتيب ازطرف پيمانكار تهيه مي شود،نبايدازبهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يامحل گرانتر باشدوپيمانكار نمي تواندهزينه هاي ديگري،مانندهزينه حمل رابه قيمتهاي خريد اضافه كند.

ج )كاركنان ايراني كارگاه بايدداراي شناسنامه،وكاركنان بيگانه كارگاه بايد داراي پروانه اقامت واجازه كار باشند.

د )پيمانكار نبايدكاركنان شاغل كارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها وشركتهاي دولتي وشهرداريهارابدون اجازه مسئولان ذيربط استخدام نمايد.همچنين پيمانكاربايد ازبه گماشتن اشخاصي كه استخدام آنهاازنظروظيفه عمومي مجاز نيست،خودداري كند.

ه )پيمانكارموظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كندودراختيارآنان قراردهد.مهندس ناظر مي تواندازادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد.

و )پيمانكارمتعهداست كه دستمزد كارگران خودراطبق قانون كارمرتباًپرداخت كند.درصورتي كه درپرداخت دستمزدكارگران تاًخيري پيش آيد،مهندس مشاور به پيمانكار اخطارمي كندكه طلب كارگران راپرداخت نمايد. درصورت استنكاف پيمانكار،كارفرما مي تواند دستمزدكارگران رابراي ماه يا ماههايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،طبق كارنامه هاي كارگري كه دردست كارگران وداراي امضاي رئيس كارگاه است،باتوجه به پرداختهاي علي الحساب كه به آنهاشده است،باحضور نماينده مهندس مشاوروپيمانكار،ازمحل مطالبات پيمانكارپرداخت كندومبلغ پرداختي رابه اضافه 15 درصد،به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايدواگر مطالبات پيمانكار كافي نباشد،ازمحل تضمينهاي پيمانكار تاًمين كند.درصورتي كه نماينده پيمانكار،باوجوداخطار مهندس مشاور،ازحضوربراي پرداختهاخودداري كند،كارفرما پرادخت مزبورراانجام مي دهد،بدون اينكه پيمانكارحق اعتراضي براين عمل ومبلغ پرداختي وتعداد كارگران وميزان استحقاقي آنان داشته باشد.درصورت تكرارتاًخيردرپرداخت دستمزدكارگران به مدت پيش از يك ماه،براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است،كارفرمامي تواندپيمان رافسخ نمايد.

ز)پيمانكار مي كوشد تاحدممكن،كارگران مورد نياز خودراازبين ساكنان منطقه اجراي كار،كه صلاحيت انجام كارهاي موضوع پيمان راداشته باشند،انتخاب كندوبه كارگمارد.

ح)پيمانكارموظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني واجتماعي،مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار است.

ط)دراجراي اين پيمان،پيمانكاردرمقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است،هرگاه كاركنان وكارگران پيمانكاروپيمانكاران جزء،صلاحيت لازم براي انجام كار مربوط رانداشته باشندياباعث اختلال نظم كارگاه شوند،مهندس مشاوريامهندس ناظر،مراتب رابراي باراول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد،ودرصورت تكرار،مي تواندازپيمانكار بخواهدكه متخلفان راازكاربركناركند.دراين صورت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستور است وحق نداردبركنارشدگان رابارديگردرهمان كارگاه به كار گمارد.اجراي اين دستورازمسئوليتهاي پيمانكار نمي كاهد و ايجادحقي براي او نمي كند.

ماده 18:مسئوليت حسن اجراي كار،برنامه كار،گزارش پيشرفت كار،هماهنگي باپيمانكاران ديگر،رئيس كارگاه

الف)پيمانكارمسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع پيمان راطبق اسنادومدارك پيمان به عهده دارد.

ب )پيمانكار متعهداست كه سازمان،روش اجراوبرنامه زماني تفصيلي اجراي كار راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجودو برنامه زماني كلي تهيه كندوظرف يك ماه ازتاريخ مبادله پيمان،يامدت ديگري كه در اسنادومدارك پيمان تعيين شده است،تسليم مهندس مشاورنمايدتاپس ازاصلاح وتصويب كارفرمابراي اجرابه پيمانكار ابلاغ شود.اگردراسنادومدارك پيمان،جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي وبهنگام كردن آن تعيين سده باشد،پيمانكارملزم به رعايت آن مي باشد.

ج )درصورتي كه حين اجراي كار،پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است،موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر اوبايددربرنامه آن تغييرداده شود،مراتب رابا ذكردليل،به مهندس مشاوراطلاع دهد.مهندس مشاور،تغييرات مورد تقاضاي پيمانكاررادرقالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كندوآنچه راكه موردقبول است،پس از تصويب كارفرما،به پيمانكار ابلاغ مي كند.بديهي است كه اين تغييرات درحدودمندرجات پيمان،ازميزان تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكارنمي كاهد.

اگرتغييربرنامه زماني تفصيلي ازسوي مهندس مشاورمطرح شود،پيمانكار باتوجه به نظر مهندس مشاور،تغييرات برنامه زماني تفصيلي راتهيه مي كندوبه شرح پيشگفته،براي طي مراتب بررسي وتصويب،تسليم مهندس مشاور مي نمايد.

د )پيمانكارمتعهداست كه هماهنگي لازم راباديگرپيمانكاران ياگروههاي اجرايي متعلق به كارفرما،كه به نحوي باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكارابلاغ مي شود.

ه )پيمانكار مكلف است كه درپايان هرماه،گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه راتهيه نمايد.شكل وچگونگي تهيه گزارش رامهندس مشاورتهيه مي كند.اين گزارش، شامل مقدارودرصدفعاليتهاي انجام شده،ميزان پيشرفت ياتاًخيرنسبت به برنامه زماني تفصيلي،مشكلات وموانع اجرايي،نوع ومقدارمصالح وتجهيزات واردشده،به كارگاه،تعداد ونوع ماشين آلات موجودوآماده بكار،تعدادوتخصص نيروي انساني موجودوديگر اطلاعات لازم مي باشد.درصورتي كه جزئيات ديگريبراي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كاردراسنادومدارك پيمان تعيين شده باشد، پيمانكارموظف به رعايت آن است.

و)پيمانكارمتعهداست كه يك نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجدولهاي پيشرفت كاررادركارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم،مهندس مشاوروكساني كه اجازه بازديدازكارگاه رادارند،ازآن استفاده كنند.

ز)پيمانكار بايدپيش ازآغازعمليات،شخص واجدصلاحيتي راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد.رئيس كارگاه بايددراوقات كاردركارگاه حاضرباشدوعمليات اجرايي،بامسئوليت ونظارت او انجام شود.اگرضمن كارمعلوم شودكه رئيس كارگاه قادربه انجام وظايف خودنيست،مهندس مشاور،باذكردليل،در خواست تعويض اوراازپيمانكارخواهدكردوپيمانكارمكلف است ظرف يك ماه، شخص واجدصلاحيت ديگري راكه موردقبول مهندس مشاورباشد،معرفي كند.پيمانكار بايد به منظوراجراي كارودريافت دستوركارها ونقشه هااز مهندس مشاوروهمچنين براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت،اختيارات كافي به رئيس كارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعلام كه مربوط به اجراي كارباشدوازطرف مهندس مشاوريانماينده اوبه رئيس كارگاه ابلاغ شود،درحكم ابلاغ به پيمانكار است.

پيمانكار مي توانددرصورت لزوم،رئيس كارگاه راعوض كند،مشروط به اينكه پيش از تعويض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحيت جانشين اوموردقبول نامبرده باشد.

ماده 19:كنترل نقاط نشانه،پياده كردن نقشه ها،اندازه گيريها

الف)پيمانكار،پيش ازعمليات موضوع پيمان بايدنقاط نشانه ومبداًراازلحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايدودر صورتي كه اختلافي موجودنباشد،درستي آنهاراتاًييدواعلام داردودرصورتي كه اختلافي وجودداشته باشد،مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساندتا وضع موجودبامهندس مشاور وكارفرماصورتمجلس شودوملاك شروع عمليات قرارگيرد.بديهي است كه پس ازآغازعمليات،هيچ گونه اعتراضي ازجانب پيمانكاردراين زمينه پذيرفته نيست.

پس ازتحويل هرقسمت ازكارگاه،پيمانكاربايدبي درنگ،نقاط نشانه ومبداًوهمچنين علايم مربوط به آنهارابابتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايدودرطول مدت اجراي كارتاتحويل موقت،به هزينه خود،حفظ ونگهداري كند.

ب )پيمانكارمتعهداست كه نقشه ها،امتدادهاومحورهارابانظارت مهندس مشاورپياده كندودرستي آنهارابامهندس مشاورصورتمجلس كند.درصورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها،امتدادهاومحورها،اختلافي درموردترازآنهادر مدارك فني مشاهده شود،وضع موجودراپيمانكارومهندس مشاوروكارفرماصورتمجلس مي كنند.

ترازكف پي بناهاوزيرسازي راههاوتمام عملياتي كه پس ازانجام كارپوشيده مي شوندوبعداًمرئي نيستند،يابه هر صورت، كنترل واندازه گيري كامل آنهاميسرنباشد،بايدپيش ازپوشيده شدن ياازبين رفتن آثارآنها،صورتمجلس شود وبه امضاي مهندس ناظرورئيس كارگاه برسد.اين صورتمجلسها،ملاك اندازه گيريهادرتنظيم صورت وضعيتهاست. اگرپيمانكارعملياتي راكه بايدموردآزمايش يابازديدقرارگيردوتاًييدشود،پيش ازآنكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند،موظف است پوششهاي انجام شده رابه هزينه خودبرداردوپس ازانجام آزمايشهاوبازديدهاي لازم وتاًييدانجام كارازسوي مهندس ناظر،به هزينه خود،نسبت به پوشش مجددواصلاح كار اقدام كند.

ج)اندازه گيريهابراساس نقشه هاي اجرايي،دستوركارهاي اجراشده وصورتمجلسها،كه شامل كروكيهاي لازم وروشن است،انجام مي شود.

ماده 20:تجهيزكارگاه،تدارك مصالح،تجهيزات وماشين آلات

الف) پيمانكارموظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه،باتوجه به مدت تعيين شده براي تجهيز،طرح جانمايي تحهيز كارگاه راتهيه كرده وپس ازتاًييدمهندس مشاور،آن رامبناي تجهيزكارگاه قراردهد.تاًمين آب،برق، سوخت ومخابرات،بطوركلي،تجهيزكامل كارگاه،به نحوي كه براي اجراي كارطبق اسنادومدارك پيمان لازم است، به عهده پيمانكار مي باشد،مگر آنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.

ب )تاًمين نيروي انساني،مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاربه عهده پيمانكار است،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان،ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.

مصالح وتجهيزاتي كه پيمانكاربراي انجام عملياتموضوع پيمان تهيه ودركارگاه نگهداري مي كند،بايد به قرار زير باشد.

1)اگرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان تعيين شده يابعداًمعين شود،بايدازهمان منابع تهيه گردد، نمونه ياكاتولوگ فني مصالح وتجهيزات بايدازنظرتطبيق بامشخصات فني،پيش ازسفارش،به تاًييدمهندس مشاور برسد.درهرحال،ازنظرمرغوبيت بايدكاملاًطبق مشخصات فني باشدوموردتاًييدمهندس مشاورقرارگيرد.

2)ذكرمنابع تهيه مصالح وتجهيزات دراسنادومدارك پيمان ياتعيين آنهاضمن اجرا،ازتعهدات پيمانكاردرقبال تهيه مصالح وتجهيزات مرغوب وكافي نمي كاهد.بدين روي،پيمانكارموظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي وكيفيت منابع تهيه مصالح وتجهيزات،نظروپيشنهادخودراتسليم مهندس مشاوركند.درصورتي كه استفاده ازاين قبيل منابع موردموافقت مهندس مشاوروكارفرماقرارگيرد،اقدام به تهيه وحمل آنهانمايد.بديهي است كه كارفرمااين حق راداردكه منابع تهيه مصالح راتغييردهدوپيمانكارموظف به رعايت آن مي باشد.اگربه مناسبت اين تغييرمحل،اضافه ياكسر هزينه اي بابت تغييرمسافت حمل ياعوامل ديگرايجادشود،تفاوت بها،به اقتضاي مورد،از پيمانكاركسريا به اوپرداخت مي شود.پيمانكارملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداري شن و ماسه وديگرمصالح معدني است.

3)نوع،مقداروتاريخ ورودمصالح وتجهيزات به كارگاه بايدبامهندس ناظرصورتمجلس شود.مصالح بايدبطورمرتب به نحوي انبار شودكه تمام آن به سهولت قابل بازرسي،شمارش يااندازه گيري باشد.انبارمصالح بايدازهرلحاظ قابل حفاظت بوده تامصالح درمقابل عوامل جوي وعوامل ديگر مصون باشد.

ج)هرگاه تهيه ياتوزيع مصالح ولوازمي درداخل كشوردرانحصاردولت باشد،كارفرماتسهيلات لازم براي تهيه آن مصالح ولوازم رافراهم مي كند.اگرتهيه بعضي ازمصالح يالوازم،طبق مشخصات ذيربط درداخل كشورميسر نباشدو ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده يا بشود،كارفرمايا خودش اجازه ورودمصالح ولوازم مزبوررابراي پيمانكارتحصيل مي كنديا مشخصات راتغييرمي دهد.

د)درمواردي كه مصالح وتجهيزاتي بايدبوسيله پيمانكارازخارج از كشورتهيه شود،كارفرماكارفرمااجازه ورود آنهاراازسازمانهاي ذيربط به هزينه پيمانكارتحصيل مي نمايد.هر گاه ضمن اجراي كار،محدوديتهاي جديدي پيش آيدكه به علت آن،پيمانكارنتواندمصالح وتجهيزات مورد نياز اجراي كاررا،درمدتي كه برنامه پيشرفت كارايجاب مي كند،ازخارج ازكشور تهيه وواردكند،مراتب راباذكردليل وارائه اسنادازطريق مهندس مشاوربه اصلاع كارفرما مي رساندتابا توجه به برنامه زماني اجراي كار،كارفرمادرموردچگونگي تاًمين اين مصالح متجهيزات، تصميم گيري نمايد.

ه)درصورتي كه دراسناد ومدارك پيمان،مشخصاتي براي ماشين آلات وابزاراجراي كارتعيين شده باشد،پيمانكار بايدآنها راطبق مشخصات تعيين شده،تاًمين كند.هرگاه ضمن اجراي كار،مهندس مشاورتشخيص دهدكه ماشين آلات وابزارموجودپيمانكار،براي اتمام كاردرمدت پيمان كافي نيست يامشخصات آنهابراي اجراي كار،مناسب نيست، مراتب رابه پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكارمكلف است كه ماشين آلات وابزارخودراطبق نظرمهندس مشاورودر مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد،تكميل وتقويت كند،بدون اينكه براي اين كار،ادعاي خسارت ياهزينه اضافي ازكار فرما داشته باشد.

و)پيمانكار نمي تواند ماشين آلات وابزاري راكه براي انجام عمليات لازم است،ازكارگاه خارج كند.درمورد بيرون بردن ماشين آلاتي كه دركارگاه مورد نياز نيست،پيمانكار،تقاضايبيرون بردن ماشين آلات مزبوررابه مهندس مشاور تسليم مي كند.مهندس مشاور،به تقاضاي اورسيدگي مي كند،ودرصورتي كه موجه باشداجازه خروج مي دهد.

ز)درصورتي كه طبق اسناد ومدارك پيمان،تاًمين اقلامي ازتجهيزات كه پيمانكاربايدنصب كندوبصورت دايم دركارباقي بماند،درتعهدكارفرما باشد،پيمانكارمسئول عملكردناقص احتمالي اين تجهيزات نيست،مگرآنكه ثابت شود كه نقض آنها مربوط به كارپيمانكاراست.

ح)اگردراسنادومدارك پيمان،تكليفي براي تهيه غذا،مسكن ودفتركاركاركنان كارفرما،مهندس مشاوروآزمايشگاه درمحل كاربه عهده پيمانكارگذاشته شود،پيمانكارموظف به تاًمين آنها،طبق شرايط پيش بيني شده،مي باشد.

ماده 21:حفاظت ازكاروشخص ثالث،بيمه كار،مراقبتهاي لازم

الف)پييمانكارازروزتحويل كارگاه تاروزتحويل موقت عمليات موضوع پيمان،مسئول حفظ ونگهداري كارهاي انجام شده،مصالح،تحهيزات،ماشين آلات وابزار،تاًسيسات وبناهايي مي باشدكه زير نظرومراقبت او قراردارد،وبه همين منظور،اقدامات لازم رابراي نگهداري وحفاظت آنهادرداخل كارگاه درمقابل عوامل جوي وطغيان آب رودخانه هاوسرقت وحريق ومانند اينهابه عمل مي آورد.

ب )پيمانكاردرچارچوب مقررات ودستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت كار،مسئول خسارتهاي واردشده به شخص ثالث درمحوطه كارگاه است،ودرهرحال،كارفرمادراين موردهيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد.كارفرماو مهندس مشاور مي تواننددرصورت مشاهده عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت،كاردستورتوقف بخشي ازكارراكه داراي ايمني لازم نيست تابرقراري ايمني طبق دستورالعملهاي يادشده صادرنمايد.دراين حالت، پيمانكار حق مطالبه خسارت دراثردستورتوقف كارراندارد.

پيمانكارمتعهداست كه تدابير لازم رابراي جلوگيري ازوارد شدن خسارت وآسيب به املاك مجاوراتخاذنمايد،واگر دراثرسهل انگاري اوخسارتي به املاك وتاًسيسات مجاوريامحصول آنهاواردآيد،پيمانكارمسئول جبران آن مي باشد.

ج )پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار،تمام ياآن قسمت ازكارهاي موضوع پيمان راكه دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است،درمقابل مواردي ازحوادث مذكوردراسناديادشده به نفع كارفرمانزدموًسسه اي كه موردقبول كارفرماباشد،بيمع نموده وبيمه نامه هارابه كارفرما تسليم كند.بيمه نامه هابايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبارداشته باشد،تازماني كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارمكلف است كه بيمه نامه ها راتامدتي كه لازم است تمديد كند.كارفرماهزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته رادرمقابل ارائه اسناد صادرشده ازسوي بيمه گر،عيناًبه بيمه گرپرداخت مي كند.آن قسمت ازهزينه بيمه كه مربوط به مدت تاًخيرغيرمجاز پيمانكار باشد،به حساب بدهي پيمانكارمنظور مي شود.

درصورت بروزحادثه اي كه باعث ازبين رفتن تمام ياقسمتي ازكارهاي انجام يافته ومصالح وتجهيزات پاي كار شود،پيمانكارموظف است كه:اولاًمراتب رافوراًبه كارفرماومهندس مشاوروطبق مقررات بيمه به بيمه گراطلاع دهد،ثانياً:طبق دستوركارفرمايامهندس مشاور،كارهارابه حالت اوليه بازگرداند.برنامه زماني انجام كارهاي پيشگفته توسط پيمانكار تهيه مي گرددوپس از تاًييدمهندس مشاوروكارفرما،به اجرادرمي آيد.كارفرماخسارتهاي واردبرآنچه راكه بيمه شده است ازبيمه گروصول مي نمايدومبلغ وصول شده رابراي تجديدعمليات به تناسب پيشرفت كاروطبق هزينه تمام شده،اعم ازهزينه مستقيم ياغيرمستقيم(بالاسري)،باتاًييدمهندس مشاوربه تدريج يااعاده كاربه حالت اوليه به پيمانكارپرداخت مي كند.كارفرما بايدكارهاي موضوع پيمان رابه نحوي بيمه كندكهدرصورت بروزحادثه، خسارت دريافتي ازبيمه گربراي اعاده كارهابه حالت اوليه كافي باشد،درصورتي كه تكليف بيمه كاردراسنادو مدارك پيمان تعيين نشده باشد،پيش ازشروع كار،پيمانكارچگونگي بيمه كارراازكارفرمااستعلام مي نمايدوكارفرما درمدت 10 روزكارهاوحوادث مشمول بيمه راتعيين وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاپيمانكارطبق مفاد اين بند،درمورد بيمه كاراقدام كند.

اگركارفرماعمليات موضوع پيمان رابيمه نكند،درصورت وقوع حادثه،جبران خسارتهاي واردشده به عهده اومي باشد.

د )پيمانكارموظف است كه تمام ساختمانهاوتاًسيسات موقت،ماشين آلات وابزارووسايل كارگاه را،كه متعلق به اويادراختياراوست وبراي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد،به هزينه خودبيمه كندورونوشت بيمه نامه هارابه كارفرماتسليم نمايد.ماشين آلات وابزاري راكه كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهد،كارفرمابيمه مي كند.

ه )پيمانكارموظف است كه روشنايي قسمتهايي ازداخل كارگاه راكه بايدروشن باشد تاًمين كند،وهمچنين تمام علائم راهنمايي وخطر ووسايل حفاظتي،ودرصورت لزوم،حصاركشي رافراهم نمايدوتعداد كافي نگهبان ومراقب درهرجاكه لازم باشد،بگمارد.

و )پيمانكارمتعهداست كه عمليات اجرايي خودراطوري انجام دهدكه راه عبورمناسبي درپياده رووسواره روبراي عبورومرور رهگذران ووسايط نقليه همواره باز بماندومصالح خودرادرمحلهايي انباركندكه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف،يارهگذران نشود.استفاده ازماشين آلات وابزاردرساعات عادي كار،ودرنتيجه،صداي آنها و همچنين استفاده ازراههاي معين به منظور انجام عمليات،مزاحمت تلقي نمي شود.

درمواردي كه اجراي كارايجاب كندكه قسمتي ازسواره رويا پياده روبراي مدتي موقت وبااطلاع مهندس مشاوريا مهندس ناظربه كلي مسدودشود،پيمانكاربايدباكسب مجوزلازم ازمقامات محلي،عبورومرورراباراههاي انحرافي كه مسيرآنهابايدبه تاًييدمهندس مشاوربرسد،تاًمين كند.كارفرمانيزمساعدت لازم رابراي تحصيل مجوزهاي موردنياز بعمل مي آورد.

اگرترتيب احتساب وپرداخت هزينه ايجادونگهداري راههاي انحرافي دراسنادومدارك پيمان معين نشده باشد،اين هزينه هابه عهده پيمانكاراست.همچنين پيمانكارمتهداست كه درحمل مصالح وماشين آلات وعبورآنهاازراهها،پلهاو تونلها،رعايت قوانين،مقررات واستانداردهارابكندواگرعبورماشين يامصالحي ترتيب خاصي راايجاب كند،بانظر كارفرمايامهندس مشاوراقدام نمايد.هرگاه پيمانكاربرخلاف مفاداين بندرفتاركند،مسئول جبران خسارتهاي واردشده مي باشد.

ز )پيمانكارمتعهداست كه انتظامات كارگاه راتاًمين كندوازوروداشخاص غيرمجازوكساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شوندخودياتوسط مقامات انتظامي جلوگيري كند.

ح )هرگاه پيمانكاردراجراي تمام ياقسمتي ازموارد درج شده دراين ماده سهل انگاري ياكوتاهي كندوازانجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد،كارفرماحق داردآن تعهدات رابه جاي پيمانكارانجام دهدو هزينه هاي انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكارمنظوركرده وازمطالبات وي كسرنمايد.دراين صورت،هرگونه ادعاي پيمانكارنسبت به اين قبيل پرداختهاوهمچنين نسبت به تشخيص كارفرما،خواه ازنظراساس تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختي،بي اثرمي باشد.

ماده 22:ترتيب گردش مدارك،نقشه ها وابلاغ دستوركارها

الف)تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهاي فني كه داراي مهروامضاي مهندس مشاوراست،به تعدادنسخه هاي درج شده دراسنادومدارك پيمان ودرصورتي كه دراسنادومدارك پيمان تعدادنسخه معين نشده باشد، دردونسخه،بدون دريافت هزينه،دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد.درصورت نيازپيمانكار،نسخه هاي اضافي به هزينه اوتكثيرمي شود.پيمانكاربايديك نسخه ازنقشه هاومشخصات،باآخرين تغييرات آنهاراهميشه دركارگاه نگهداري كند، تادرصورت لزوم،به منظوربازرسي كارهادراختيارمهندس مشاور،كارفرمايانمايندگان آنهاقرارگيرد.نسخه اصل نقشه هاومدارك،تاپايان كارنزدمهندس مشاورباقس مي ماند.

ب )پيمانكارموظف است كه پيش ازآغاز هرقسمت ازكار،تمام نقشه ها،دستورالعملهاوديگراسنادومدارك فني مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه كندواندازه درج شده درنقشه هاراكنترل نمايد،به نحوي كه هيچ گونه ابهامي از نظرچگونگي اجراي كاربراي خودوكاركنانش باقي نماند.به طوركلي،كمبودنقشه براي هرقسمت ازكارهرگزاز تعهدات پيمانكارمبني براجراي كامل كار نمي كاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هاياهرگونه ابهام ياكسري در مدارك ،مدارك، نقشه هاودستورالعملها،پيمانكاربايدبموقع رفع نقص آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كند.مهندس مشاورموظف است كه باتوجه به برنامه زماني اجراي كار،براي تكميل نقشه هاوابلاغ به پيمانكاراقدام كند.

ج )هرگاه پيمانكاردرمورددرستي بعضي نقشه هاومحاسبات يادستوركارهايا مشخصات مصالح وتجهيزاتي كه بنابه دستوركارفرماازمنابع معيني تحصيل مي شودايرادي داشته باشد،بايدباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،مراتب راباذكردليل به اطلاع مهندس مشاوربرساند.درصورتي كه مهندس مشاور،درستي مدارك پيشگفته راتاًييدكند،ولي پيمانكارهمچنان نسبت به آنهاايرادداشته باشد،پيمانكاربايدموضوع رابه كارفرمامنعكس نمايدوپس ازدريافت نظر كارفرما،طبق نظر اوانجام دهد.درچنين حالتي،پيمانكارفقط مسئول اجراي كاراست ودرموردصحت نقشه ها، مشخصات،محاسبات ودستوركارهاي مربوط،مسئوليتي ندارد.هزينه رفع عيب ونقص درچنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد.

د )پيمانكار،نقشه هاي كارگاهي راكه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات وقسمتهايي ازكاراست،درصورت نياز ضمن اجراي كار،براساس نقشه هاي اجرايي،مشخصات فني ودستورالعمل سازندگان،تهيه مي كندودرسه نسخه،كه يك نسخه ازآن قابل تكثيرباشد،تسليم مهندس مشاورمي نمايد.مهندس مشاور،نقشه هاي يادشده راپس ازبررسي واصلاح  لازم،تاًييدودريك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند.نسخه قابل تكثيراين مدارك نزدمهندس مشاورنگهداري مي شود.

ه )نقشه هاي چون ساخت،نقشه هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجراشده اند،مي باشدوشامل تمام نقشه هاي اجرايي،اعم ازتغييريافته يا بدون تغييراست.پيمانكاربايدنقشه هاي چون ساخت رابه تدريج وطبق نظرمهندس مشاور درسه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشدتهيه كندوبراي بررسي وتاًييد،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،يك نسخه ازنقشه هاي چون ساخت تاًييدشده رادراختيارپيمانكارقرار مي دهد.

و )پيمانكاربايدمشخصات فني،نقشه هاودستورالعملهانصب،راه اندازي وبهره برداري تجهيزاتي راكه تاًمين آنهابه عهده اوست،ازسازنده آنهابگيردودردونسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،براساس مدارك سازنده، نقشه هاي اجرايي محل استقرارتجهيزات يادشده راتهيه وبراي اجرابه پيمانكارابلاغ مي كند.

ز )مهندس مشاور،تمام موافقتها،تصويبها،اخطارهاودستوركارهارابه صورت كتبي،به پيمانكارابلاغ مي كند،و درموارد لزوم،به نحوپيش بيني شده دراسنادومدارك پيمان،به تاًييدكارفرمانيزمي رساندوسپس به پيمانكارابلاغ مي كند.پيمانكار،پس ازوصول دستوركارها،مي تواندبراي اصلاح آنهااظهارنظر كند.امادرهرحال،موظف به اجراي چنين دستوركارهاي است.

درمواردصدوردستوركارشفاهي ازسوي مهندس مشاور،پيمانكارمي تواند  درخواست ابلاغ كتبي آنهارابنمايد و مهندس مشاورنيزموظف است كه دستوركارها راكتبي به پيمانكارابلاغ كند،درغيراين صورت،اين دستوركارها برايپيمانكارمعتبرنيست.

مهندس مشاوريك نسخه رونوشت ازتمام نامه هاي ابالغي،همراه بانقشه ها،دستوركارهاوصورت جلسه ها رابراي كارفرماارسال مي كند.

ح )پيش ازتحويل موقت كارطبق ماده 39،پيمانكاردستورالعملهاي راه اندازي،راهبري،تعميرونگهداري راهمراه بانقشه هاي چون ساخت درسه نسخه،كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد،به مهندس مشاوربه مهندس مشاورمي دهد. مدارك يادشده بايد به نحوي باشدكه راهبري،تعميرونگهداري تمام قسمتهاي موضوع پيمان بسهولت انجام شود. درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،تعدادنسخه يامشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بندتعيين شده باشد، طبق آن عمل مي شود.

ماده 23:حفاظت تاسيسات زيربنايي وتغييروضع آنها

پيمانكاربايدعمليات موضوع پيمان رابنحوي اجراكندكه به تاسيسات زيربنايي موجوددركارگاه،مانندخطوط آب  برق،گاز،مخابرات وماننداينها،آسيبي واردنشود.هرگاه دراثرعمل پيمانكار،به تاسيسات يادشده صدماتي واردشود، پيمانكارمتعهداست كه هزينه ترميم وبرقراري مجددآنها رابپردازد.هرگاه پيمانكارنسبت به جبران خسارت واردشده اقدام وفوري به عمل نياورد،كارفرمامي تواندبه هرطريق كه مصلحت بداند،براي رفع نقص وخسارت اقدام كندو هزينه آن رابه اضافه 15 درصدبه حساب بدهي پيمانكارمنظوركندوپيمانكار،ازاين بابت،حق هيچگونه اعتراضي ندارد.درصورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني دراسنادومدارك پيمان مشخص نشده باشد،پيمانكاربايدباتوجه به برنامه زماني اجراي كار،تعيين وضعيت آنهاراازمهندس مشاوراستعلام كندوپس ازاعلام نظرمهندس مشاور،براي عمليات حفاري اقدام نمايد.بدين ترتيب، مسئوليت پيمانكاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزينه هاي پيشگفته درمورد تاسيسات زيرزميني،منوط به آن است كه نوع،محل يامسيرتاسيسات مزبوربه اطلاع پيمانكار رسيده يادراسنادومدارك پيمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان،تغييروضع تاسيسات يادشده راايجاب كند،پيمانكاربه كارفرمااطلاع مي دهدتاسازمانهاي ذيربط،براي تغييروضع آنهااقدام كنند.هزينه هاي مربوط به عمليات يادشده،به عهده كارفرماست.

ماده 24:واگذاري،پيمانكاران جزء

الف)پيمانكارحق واگذاري پيمان به ديگران راندارد.

ب )پيمانكار مي تواند به منظورتسهيل وتسريع دراجراي قسمت ياقسمتهايي ازعمليات موضوع پيمان، پيمانهايي باپيمانكاران جزء ببندد،مشروط به آنكه آنان راازواگذاري كاربه ديگران ممنوع كند.درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان،كارفرما،لزوم تاييدصلاحيت پيمانكاران جزء راپيش بيني كرده باشد،پيمانكارموظف است كه تاييدكارفرمارادراين موردتحصيل نمايد.اين واگذاري نبايدازپيشرفت كارطبق برنامه زماني اجراي كاربكاهد،وبه هرحال،به هيچ روي،ازمسئوليت وتعهدات پيمانكار نمي كاهد.پيمانكارمسئول تمام عملياتي كه توسط پيمانكاران جزءياكاركنان آنهاانجام مي شود.درپيمانهاي بين پيمانكاروپيمانكاران جزءبايدنوشته شودكه درصورت بروز اختلاف يبن آنها،كارفرماحق دارد،درصورتي كه مقتضي بداند،به مورداختلاف رسيدگي كند.پيمانكاروپيمانكارجزء نيزمي پذيرندكه نظركارفرمادراين موردقطعي است وتعهدمي كنندكه الزاماًآن رااجراكنند.

هرگاه درپرداخت مطالبات پيمانكاران جزء،باتوجه به شرايط درج شده درپيمان آنها،تاًخيري روي دهد،درصورتي كه پيمانكارجزء،تعهدات خودرابراساس پيمان تنظيمي خودباپيمانكاركاملاًانجام داده وكاراو مورد قبول وتاييد مهندس مشاورباشد،كارفرمامي تواندبنابرتقاضاي پيمانكارجزءباحضورنماينده پيمانكار،به كاراورسيدگي كند.اگردر اثراين رسيدگي،پيمانكارجزءطلبكارشودوپيمانكارازپرداخت آن خودداري كند،كارفرماحق داردطلب پيمانكارجزءرا براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكارپرداخت شده است،ازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.درصورتي كه بااخطاركارفرما،پيمانكاريانماينده اوبراي رسيدگي حاضرنشوند،كارفرمارسيدگي مي نمايدوبشرح پيشگفته عمل مي كندواين عمل قطعي وغيرقابل اعتراض است.هرگاه پس ازفسخ ياخاتمه پيمان،پيمانكاران جزءمطالباتي از پيمانكارداشته باشند،مهندس مشاوروكارفرما،به شرح پيشگفته موضوع رارسيدگي مي نمايند.اگرپس ازرسيدگي وتهيه صورتحساب نهايي،پيمانكارمطالباتي داشته باشد،كارفرمامي تواندطلب پيمانكاران جزءراازمحل مطالبات پيمانكاربپردازد.

ماده 25:اجراي كاردرشب

اجراي كاردرشب، درمواردزير،مجازاست

الف)دربرنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده باشد.

ب )هرگاه به سبب بروز تاًخيرهايي ازسوي پيمانكار،انجام كارطبق تشخيص پيمانكاردرمدت پيمان امكانپذير نباشد،پيمانكارمي تواندبدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كارراداشته باشدباتاًييدمهندس مشاوروموافقت كارفرما، قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.

ج )هرگاه مهندس مشاورتشخيص دهدكه پيشرفت كارپيمانكاربه نحوي نيست كه همه عمليات درمدت پيمان پايان يابد،مي تواندپس ازموافقت كارفرما،به پيمانكاردستوردهدكه قسمتي ازكاررادرشب اجراكند.دراين حالت پيمانكارمكلف به اجراي اين دستوراست وحق ادعايامطالبه هيچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.

د )اگربه تشخيص مهندس مشاوروتاًييدكارفرمابراي جبران تاخيرهايي كه ناشي ازقصورپيمانكارنيست،كاردر شب نيز انجام شود،اضافه هزينه هاي مربوط به كاردرشب،باتاًييدمهندس مشاوروتصويب كارفرما،پرداخت مي شود.درمحاسبه اين هزينه ها،به منظورتعيين هزينه هاي اضافي دستمزدنيروي انساني براي كاردرشب،بايدمقررات قانون كارواموراجتماعي ملاك عمل قراركيرد.پيمانكارمتعهداست كه ترتيب كارراطوري دهدكه تاحدامكان،اجراي كاردرشب براي ساكنان مجاورمزاحمتي ايجادنكند.

ماده 26:آثارتاريخي واشياي عتيقه

هرگاه ضمن اجراي كار،اشياي عتيقه ياآثارتاريخي ومسكوكات قديمي ومانندآنهادرمحل كارپيداشود،پيمانكارمتعهد است كه بي درنگ مراتب راازطريق مهندس مشاوربه اطلاع كارفرماوطبق قوانين به اطلاع دستگاههاي انتظامي برساند.كارفرمابراي حفظ ونگهداري ياانتقال اشياي عتيقه،اقدام فوري به عمل مي آورد.پيمانكاربايدتازمان اقدام به حفاظت ازسوي كارفرمايامقامات ذيربط،براي حفظ ونگهداري اشياوآثارمزبور،مراقبت لازم رابه عمل آورد.هرگاه اجراي اين ماده،موجب توقف ياتعطيل عمليات موضوع پيمان گردد،طبق ماده 49 رفتارمي شود.

ماده 27:اقامتگاه قانوني

اقامتگاه قانوني كارفرماوپيمانكارهمان است كه درموافقتنامه پيمان نوشته شده است.درصورتي كه يكي ازطرفين محل قانوني خودراتغييردهد،بايدنشاني جديدخودرادست كم 15 روزازتاريخ تغيير،به طرف ديگراطلاع دهدتاوقتي كه نشاني جديدبه طرف ديگراعلام نشده است،مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شودودريافت شده تلقي مي گردد.

فصل سوم

تعهدات واختيارات كارفرما

ماده 28:تحويل كارگاه

الف)كارفرمامتعهداست كه كارگاه رابي عوض وبدون معارض تحويل پيمانكاردهد.

اگراجراي كاردرزمينه هاومحلهاي تحويلي،مستلزم اخذپروانه ياپرداخت حقوقي ازقبيل عوارض شهرداري، حق ريشه ومستحدثات وماننداينهاباشد،كارفرمامتعهدبه تحصيل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست

تبصره 1:اگردراسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين مورد نيازبراي تجهيزگارگاه به عهده             پيمانكارگذاشته شده باشد،طبق شرايط پيش بيني شده درپيمان عمل مي شود.

تبصره 2:درصورتي كه درمحل تحويل شده به پيمانكارمعارض پيداكندوموجب توقف اجراي تمام ياقسمتي       ازكارشود،آن قسمت ازكاركه متوقف شده است،مشمول تعليق مي گرددوطبق ماده 49 رفتارمي شود.

ب )كارفرماپس ازمبادله پيمان،تاريخ تحويل كارگاه راكه نبايدبيشتراز 30 روزازتاريخ مبادله پيمان باشد،به پيمانكاراعلام مي كند.پيمانكاربايددرتاريخ تعيين شده درمحل كارحاضرشودوطي صورتمجلسهايي،اقدام به تحويل گرفتن كارگاه نمايد.درصورتي كه حداكثر 30 روزازتاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضرنشود،كار فرماحق داردكه طبق ماده 46،پيمان رافسخ كند.

درصورتمجلسهاي تحويل كارگاه بايدحدودوموقعيت زمينهاومحلهايي كه درآنهاموضوع پيمان اجرامي شودونقاط نشانه بامشخصات آنها،محورعمليات ومحل منابع تهيه مصالحي كه بايددركارگاه توليدگردد،درج شود.

اگرتحويل كارگاه به طوريكجاميسرنباشد،كارفرمابايدكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندعمليات موضوع پيمان راطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد.دراين حالت نيز مهلت كارفرمابراي تحويل دست كم اولين قسمت ازكارگاه كه براي تجهيزكارگاه وشروع عمليات موضوع پيمان لازم است،حداكثر 30 روزاست.

ج )هرگاه كارفرمانتواندكارگاه رابه ترتيبي تحويل دهدكه پيمانكاربتواندكارراطبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد،ومدت تاخيردرتحويل كارگاه بيش ازيكماه شود،كارفرمابه منظورجبران خسارت تاخيردرتحويل كارگاه،هزينه هاي اضافي ايجادشده براي پيمانكارراكه طبق رابطه زيرمحاسبه مي شود،پرداخت مي كند،مشروط به اينكه باتاييدمهندس مشاور،پيمانكاردرمحاهاي تحويل شده تاخيرغيرمجازنداشته باشد.

مبلغ كارهايي كه درتحويل محل

(مدت تاخيربه ماه)     اجراي آن تاخيرشده است                                            5/7

(————————–)(متوسط كاركردفرضي ماهانه)—– = مبلغ خسارت تاخيرتحويل كارگاه

(.پس ازكسريك ماه)           مبلغ اوليه پيمان                                               100

اگرمدت تاخيراز 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست بيشترشود،حقوقي به پيمانكارتعلق مي گيرد بدين ترتيب كه اگرمبلغ كارهاي پيش بيني شده درمحلهاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد،پيمانكار مي تواندبااطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت ازكارراازتعهدات خودحذف كندولي اگراين مبلغ بيشتراز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان باشد،درصورت اعلام خاتمه پيمان ازسوي پيمانكار،پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.هر گاه پيمانكاردرمحلهايي كه درتحويل آنهابيش ازمدت پيشگفته تاخيرشده است،كاراجرايي راشروع نمايد،حق حذف تعهدات درآن قسمت ازكارراازخودسلب مي نمايد.

تبصره- اگركارفرمانتواندهيچ قسمت ازكارگاه رابه پيمانكارتحويل دهد،براي تاخيربيش ازيكماه تا30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست،نسبت به تاخير مبادله پيمان،ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارپرداخت مي كند.اگرپيمانكارپس ازانقضاي 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه،هركدام كه كمتراست،مايل به ادامه يااجراي كارنباشد،بااعلام او،قراردادطبق ماده 48 خاتمه مي يابدوپيمانكارهيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواندمطرح نمايد.خسارت تاخيردرتحويل تمام ياقسمتي ازكارگاه،براي مدت مازادبريك ماه،حداكثرتا 30 درصدمدت پيمان يا 6 ماه هركدام كه كمتر است قابل پرداخت است.

د )درمواردي كه به استناداين ماده،قسمتي ازتعهدات پيمانكارحذف شود،تضمين انجام تعهدات پيمانكارنيزبه تناسب كاهش داده مي شود.

ه )پيمانكارنمي تواندجزآنچه طبق نقشه هاودستوركارهاست،درزمينهاومحلهاي متعلق به كارفرماباملك غيركه ازطرف كارفرمابه پيمانكارتحويل شده است،اقدام به احداث بناياساختمان كند.اگردراثراجراي كاردرملك غيركه ازسوي كارفرماتحويل شده است،صاحب ملك اقامه دعواودرخواست خسارت وجلوگيري وتوقف كارنمايد،طرف ادعاكارفرماست وپيمانكارهيچ گونه مسئوليت وتعهدي دراين موردندارد.

و )درصورتي كه طبق اسنادومدارك پيمان،تامين تمام ياقسمتي اززمين موردنيازتجهيزكارگاه به عهده پيمانكار باشدياپيمانكاربخواهدطبق صلاحديدخودازمحلهايي خارج ازمحلهاي تحويلي كارفرمابراي تجهيزكارگاه استفاده كند، بايدموقعيت آنهارابه تاييدكارفرمابرساند.دراين حالت،مسئوليت هرنوع ادعاوطلب خسارت ازسوي صاحب ملك به عهده پيمانكاراست وكارفرمادراين مواردمسئوليتي ندارد.هرگاه پيمانكارمحلهاي موردنيازتجهيزكارگاه رابه صورت اجاره اي دراختياربگيرد،بايددراجاره نامه آنها،امكان انتقال مورداجاره رابه كارفرماپيش بيني كند.

ماده 29.تغييرمقاديركار،قيمتهاي جديد،تعديل نرخ پيمان

الف)درضمن اجراي كار،ممكن است مقاديردرج شده درفهرست بهاومقاديرمنضم به پيمان تغييركند.تغيير مقاديربه وسيله مهندس مشاورمحاسبه مي شودوپس ازتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.پيمانكاربادريافت ابلاغ تغييرمقاديركار،موظف به انجام كاربانرخ پيمان است،به شرط آنكه مبلغ ناشي ازتغييرمقاديركار،ازحدود تعيين شده درزيربيشترنشود.

1)افزايش مقادير بايددرچهارچوب موضوع پيمان به پيمانكارابلاغ شودجمع مبلغ مربوط به افزايش مقاديرو مبلغكارهاي باقيمت جديد(موضوع بندج)نبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.

تبصره- اگرنرخ پيمان مشمول تعديل آحادبهاباشد،براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمتهاي جديد،ابتدا قيمتهاي جديدبه مبناي نرخ پيمان تبديل مي شودوسپس ملاك محاسبه قرارمي گيرد.

2)جمع مبلغ مربوط به كاهش مقاديروحذف آنهانبايداز 25 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشترشود.اگراين مبلغ،ازحد تعيين شده بيشترشودوپيمانكاربااتمام كاربانرخ پيمان موافق باشد،عمليات موضوع پيمان درچهارچوب پيمان انجام مي شود.ولي درصورتي كه پيمانكارمايل به اتمام كارنباشد،پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود.

تبصره1.درصورت حذف قسمتهايي ازكاربه استنادبندج ماده 28 براي تعيين حدافزايش ياكاهش مقاديرطبق بندهاي1 و2 بجاي مبلغ اوليه پيمان،مبلغ اوليه پيمان پس ازكسرمبلغ كارهاي حذف شده به وسيله پيمانكار،ملاك قرارمي گيرد.

تبصره2.اضافه ياكاهش مقاديركارطبق مفادبندهاي(الف- 1)و(الف- 2)اين ماده تا10 درصدبادستورمهندس مشاورعمل مي شود،ولي اضافه برآنباتصويب كارفرماقابل اجرااست.

ب)درصورتي كه پس ازتكميل كاروتصويب صورت وضعيت قطعي مشخص شود،مقاديركاربدون آنكه ازسوي كارفرماكم شده باشد،نسبت به مقاديرمنضم به پيمان كاهشي پيش ازحدتعيين شده دربند(الف- 2)داشته باشد، دراين حالت نيزنرخ پيمان ملاك عمل است.

ج )اگردرچهرچوب موضوع پيمان،كارهايي به پيمانكارابلاغ شودكه براي آنهاقيمت ومقدار درفهرست بها و مقاديرمنضم به پيمان پيش بيني نشده است،پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ مهندس مشاور،قيمت پيشهادي خودرابراي اجراي كارهاي يادشده،همراه باتجزيه قيمت،به مهندس مشاورتسليم كند.وقتي كه باتوافق پيمانكارو مهندس مشاورتعيين شودوبه تصويب كارفرمابرسد،ملاك پرداخت است.قيمتهاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شودبايدبرحسب هزينه اجراي كاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاين رو،تنهاضريب هزينه بالاسري پيمان به قيمتهاي جديداعلام مي شود.

تبصره- درصورتي كه پيمان بااستفاده ازفهرستهاي بهاي واحدپايه منعقدشده باشد،چگونگي تعيين قيمت جديد، علاوه برمفاداين بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقيمتهاي پايه درتعيين قيمت جديدبااولويت دستورالعمل يادشده است.

د )جمع بهاي قيمتهاي جديد،علاوه برآنكه تابع سقف تعيين شده دربندالف است،نبايداز 10 درصدمبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.

ه )تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده درشرايط خصوصي است.

ماده 30.تغييرمدت پيمان

الف)درصورت وقوع هريك ازموارد زيركه موجب افزايش مدت اجراي كارشود،پيمانكارمي توانددرخواست تمديدمدت پيمان رابنمايد.پيمانكاردرخواست تمديد مدت پيمان راباارائه محاسبات ودلايل توجيهي،به مهندس مشاور تسليم مي كندومهندس مشاورپس ازبرسي وتاييد،مراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي كندوسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

1 )درصورتي كه طبق بندهاي “الف”و”ج”ماده 29،مبلغ پيمان تغييركند.

2 )هرگاه به دستوركارفرمايامهندس مشاور،نقشه هاي اجرايي بامشخصات فني تغييراساسي كند.

3 )هرگاه كارفرمادرتحويل كارگاه،ابلاغ دستوركارهايانقشه هاوتحويل مصالحي كه تهيه آنهابه عهده اوست، تغييركند.تغييردرابلاغ دستوركارهاونقشه هابه شرطي مشمول اين بنداست كه پيمانكاربا توجه به برنامه زماني تفصيلي،آنهاراازمهندس مشاوردرخواست كرده باشد.

4 )اگردرتحويل مصالحي كه فروش آنهاازوماًبايدباحواله كارفرماصورت گيردتاخيرايجادشود،به شرطي كه پيمانكارباتوجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنهابه موقع اقدام كرده باشد.

5 )درمواردحوادث قهري وهمچنين درمواردمربوط به كشف اشياي عتيقه وآثارتاريخي كه درموارد26 و43 پيش بيني شده است.

6 )هرگاه محدوديت براي ورودمصالح وتجهيزات طبق بند”د”ماده 20 پيش آيد

7 )درصورتي كه كارطبق ماده 49 به تعليق درآيد

8 )درصورتي كه قوانين ومقررات جديدي وضع شودكه درتغييرمدت اجراي كارموثرباشد.

9 )هرگاه كارفرمانتواندتعهدات مالي خودرادرموعدهاي درج شده دراسنادومدارك پيمان انجام دهد.

10)مواردديگري كه به تشخيص كارفرماخارج ازقصورپيمانكارباشد.

ب )اگروقوع برخي ازموارددرج شده دربند”الف”،موجب كاهش مدت پيمان شود،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكار،كاهش مدت پيمان راتضمين مي كندومراتب رابراي اتخاذ تصميم به كارفرماگزارش مي نمايد،وسپس نتيجه تصميم كارفرمارابه پيمانكارابلاغ مي كند.

ج )درپايان مدت اوليه پيمان ياهرتمديد مدت پيمان،اگركاربه اتمام نرسيده باشد،مهندس مشاورباكسب نظر پيمانكاروباتوجه به مواردتعيين شده دربند”الف”،علل تاخيركاررابررسي مي كندوميزان مدت مجازوغيرمجازآن را باتوافق پيمانكارتعيين مي نمايدونتيجه رابه كارفرماگزارش مي كند،وسپس نظركارفرمارادرموردميزان مجازياغير مجازتاًخيركاربه پيمانكاراعلام مي كندومعادل مدت تاًخيرمجاز،مدت پيمان راتمديد مي نمايد.

د )دراجراي مفاداين ماده براي تمديدمدت پيمان،تاخيرهاي همزمان ناشي ازعوامل مختلف درج شده دربندالف، فقط يك بارمحاسبه مي شود.

ه )دراجراي مفاداين ماده،اگرپيمانكاربامهندس مشاورتوافق نداشته باشديانسبت به تصميم كارفرمامعترض باشد، طبق نظركارفرماعمل مي شودوپيمانكارمي تواندبراساس ماده 53 براي حل مسئله اقدام نمايد

ماده 31.مديريت اجرا

كارفرمامي تواندقسمتي ازاختيارات خودرابه شخص حقوقي،كه مديرطرح ناميده مي شود،واگذاركند.كارفرمامدير طرح راباتعيين حدوداختيارات واگذارشده به پيمانكارمعرفي مي نمايد.تمام تصميم گيريهاي مديرطرح درچهارچوب اختيارات واگذارشده،درحكم تصميم كارفرمامي باشد.

ماده 32.نظارت براجراي كار

الف)عمليات اجرايي پيمانكار،هميشه بايدزيرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتي كه ازطرف كارفرماومهندس مشاوردراجراي كارهابه عمل مي آيد،به هيچ روي،ازميزان مسئوليت پيمانكارنمي كاهد.

نظارت مستقيم بركارپيمانكار،درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(براي ساخت قطعات وتجهيزات)درخارج ازكارگاه انجام مي شوددرهرحال،پيمانكاربايدگزارش پيشرفت اقدامهايي راكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پيمان انجام مي دهد،به مهندس مشاورتسليم كند.

ب )مهندس مشاور،تنهامرجع فني پيمانكاربراي اجراي موضوع پيمان ازسوي كارفرماست.

هرگونه تغييرات،اظهارنظرهاي فني واصلاحات موردنظرپيمانكاران،سازندگان وبازرسان فني،پس ازهماهنگي بامهندس مشاور،موظف به كسب مجوزازكارفرما،براي انجام وظايف نظارت است،دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است.

ج )مهندس مشاوربه منظوراطمينان ازصحت اجراي كار،اقدام به آزمايش مصالح ياكارهاي انجام يافته مي كند. هزينه انجام آزمايشهابرعهده كارفرماست،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايشها باآنچه كه درمدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند،پيمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبق دستورمهندس مشاوراصلاح كند.هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكاراست،مگرآنكه نقص موجودمربوط به مدارك فني باشد.پيمانكارموظف است كه براي نمونه برداري ازمصالح ياانجام هرنوع آزمايش، تعدادلازم كارگربه صورت موردي وموقت،به طوررايگان دراختيارمهندس مشاوربگذارد.

د )درصورتي كه مهندس مشاورموادري ازعدم رعايت مشخصات فني،نقشه هاوديگرمدارك فني پيمان رادر اجراي كارها مشاهده كند،باارسال اخطاريه اي،اصلاح كارهاي معيوب رادرمدت مناسبي كه باتوجه به حجم ونوع كارتعيين مي نمايدازپيمانكارمي خواهد.اگرپس ازپايان مهلت تعيين شده،پيمانكارنسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامي تواند خودش كارهاي معيوب رااصلاح كندوهزينه هاي مربوط به اضافه 15 درصد،ازمطالبات پيمانكاركسركند.درصورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربراي اصلاح هركارمعيوب ازسوي پيمانكار تكرارشود،كارفرمامي تواند پيمان راطبق ماده 46 فسخ نمايد.

ه )كارفرمادرمدت اجراي پيمان،هرموقع كه لازم بداند،توسط نمايندگان خود،عمليات پيمانكاررابازرسي مي كند پيمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركي كه موردنيازباشد،دراختيارنمايندگان كارفرمابگذاردوتسهيلات لازم رابراي انجام اين بازرسيها فراهم سازد.

و )اگردرطول مدت پيمان،تصميم به تغييرمهندس مشاوربگيرد،اين تصميم بايددست كم يك ماه بيشتربه اطلاع پيمانكاربرسد.پيمانكارومهندس مشاور،موظف هستندكه تكليف آزمايشهاي ناتمام،صورتجلسه هاي دردست اقدام وصورت كاركردهاي درحال رسيدگي راروشن كنند.درصورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند، كارفرمامستقيماًبجاي مهندس مشاورتكليف كارهاي ناتمام راروشن مي كندوهزينه هاي مربوط به اين اقدام رابه حساب بدهي مهندس مشاورمنظور مي نمايد.اگردرزمان اعلام كارفرمامبني برتغييرمهندس مشاور،بخشهايي ازكار توسط پيمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربه صدورتاًييديه هاي مهندس مشاورشده واين امرموكول به زمان پس ازتغييرمهندس مشاورشود،اين گونه موارد،بايددرطول يك هفته ازتاريخ اعلام كارفرما،ازسوي پيمانكار به پيمانكارمنعكس شود،تاكارفرماترتيب لازم رابراي عدم انقطاع آن بخش ازكارپيمانكاروصدوربه موقع تاًييديه بدهد.كارفرمامهندس مشاورجديدرابه پيمانكارمعرفي مي كندواختيارات اوراطبق آنچه كه براي مهندس مشاورقبلي تعيين شده بود،تنفيذياتغييرات مربوط رابه پيمانكارابلاغ مي نمايدوازآن پس،تصميمهاودستورهاي مهندس مشاور جديددرچهرچوب پيمان،براي پيمانكارلازم الاجراست.

ماده 33.مهندس ناظر

الف)مهندس ناظركه نماينده مهندس مشاوردركارگاه است،وظيفه داردكه باتوجه به اسنادومدارك پيمان،در اجراي كار،نظارت ومراقبت دقيق به عمل آوردومصالح وتجهيزاتي راكه بايدبه مصرف برسد،براساس نقشه ها ومشخصات فني موردرسيدگي وآزمايش قراردهدوهرگاه عيب ونقصي درآنهايادرنحوه مهارت كاركنان ياچگونگي كارمشاهده كند،دستوررفع آنهارابه پيمانكاربدهد.همچنين هرگاه بعضي ازماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان باآنهاكارراطبق مشخصات فني انجام داد،مهندس ناظرتعميرياتعويض وتغييرآنهاراازپيمانكارمي خواهد.با رعايت بند”ب”،هرگونه دستوري كه ازطرف مهندس ناظربه پيمانكارداده شود،به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراست وپيمانكارملزم به اجراي آنهاست.

ب )مهندس ناظر،به هيچ روي،حق نداردكه ازتعهدات پيمانكاربكاهدياموجب تمديد مدت پيمان ياپرداخت اضافي به پيمانكارشودياهرنوع دستورتغييركاري راصادركند.

ج )پيمانكارمكلف است كه دستورهاي مهندس ناظر رادرحدودمفاداين ماده اجرانمايد،مگردرمواردي كه آنهارا برخلاف اسنادومدارك پيمان تشخيص دهد،كه دراين صورت،موظف است كه موضوع رابه مهندس مشاوربنويسدو كسب تكليف كند.هرگاه مهندس مشاورموضوع رافيصله ندهد،نظركارفرمادرآن موردقاطع مي باشد.

د )باوجودنظارتي كه ازطرف مهندس ناظردراجراي كارهابه عمل مي آيد،كارفرماومهندس مشاورحق دارند مصالح مصرفي وكارهاي انجام يافته راموردرسيدگي قراردهندواگرمشخصات آنهارامغايرنقشه هاومشخصات فني تشخيص دهندپيمانكارمتعهداست مصالح وكارهاي معيوب رابه هزينه خودتعويض نمايد.به هرحال،نظارت مهندس ناظرازمسئوليت پيمانكار نمي كاهدوسلب حق ازكارفرماومهندس مشاورنمي كند.

فصل چهارم

تضمين،پرداخت،تحويل كار

ماده 34.تضمين انجام تعهدات

موقع امضاي پيمان،براي تضمين انجام تعهدات ناشي ازآن،پيمانكاربايدضمانتنامه اي معادل5 درصدمبلغ اوليه پيمان،صادرشده ازطرف بانك موردقبول كارفرماوطبق نمونه اي كه ضميمه اسنادمناقصه بوده است،تسليم كارفرما كند.ضمانتنامه يادشده بايدتايكماه پس ازتاريخ تحويل موقت موضوع پيمان،معتبرباشد.تاهنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارموظف است براي تمديدضمانتنامه يادشده اقدام كندواگرتا 15 روزپيش ازانقضاي مدت  اعتبارضمانتنامه،پيمانكارموجبات تمديدآن رافراهم نكرده وضمانتنامه تمديدنشود،كارفرماحق داردكه مبلغ ضمانتنامه راازبانك ضامن دريافت كندووجه آن رابه جاي ضمانتنامه،به رسم وثيقه نزدخودنگه دارد.كارفرما تضمين انجام تعهدات راپس ازتصويب صورتمجلس تصويب موقت،باتوجه به تبصره يك اين ماده آزادمي كند.

تبصره1.حداكثرتايكماه پس ازتحويل موقت،آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37،بدون منظورداشتن مصالح پاي كارتنظيم مي شود.هرگاه براساس اين صورت وضعيت،پيمانكاربدهكارنباشدياجمع بدهي اوازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار،ازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربيشترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،برحسب موردطبق شرايط تعيين شده درماده 40 يا52 آزادمي شود.

تبصره2.درصورتي كه تمام ياقسمتي ازتضمين انجام تعهدات،به صورت نقدنزدكارفرماباشديابارعايت مقررات،به جاي ضمانتنامه بانكي ازانواع ديگراوراق بهاداراستفاده شود،چگونگي گرفتن تضمين واستردادآن درهرمورد،طبق شرايطي است كه دراين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است.

ماده 35.تضمين حسن انجام كار

ازمبلغ هرپرداخت به پيمانكار،معادل 10 درصدبه عنوان تضمين حسن انجام كاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده 40 ونصف ديگرآن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد 42 و52 مستردمي گردد.

تبصره- پيمانكارمي تواند وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارراطبق دستورالعمل نافذدرزمان ارجاع كاركه شماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است دريافت كند.

ماده 36.پيش پرداخت

كارفرماموافقت داردكه به منظورتقويت بنيه مالي پيمانكار،مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكارپرداخت كند. ميزان،روش پرداخت وچگونگي واريزپيش پرداخت وديگرضوابط آن،براساس دستورالعمل مربوط است كه درزمان ارجاع كارنافذبوده وشماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است.پيمانكاردرموعدهاي مقرردر دستورالعمل پيشگفته،براي دريافت هريك ازاقساط پيش پرداخت،درخواست خودرابه مهندس مشاورمي نويسد، كارفرماپس ازتاًييدمهندس مشاور،هرقسط پيش پرداخت رادرمقابل تضمين تعيين شده دردستورالعمل،بدون اينكه وجوهي ازآن كسرشود،پرداخت مي نمايد.مهلت پرداخت هرقسط پيش پرداخت 20 روزازتاريخ درخواست پيمانكاركه به تاًييدمهندس مشاوررسيده است،يا 10 روزازتاريخ ارائه تضمين ازسوي پيمانكار،هركدام كه بيشتر است،مي باشد.

ماده 37.پرداختها

الف)درآخرهرماه،پيمانكار،وضعيت كارهاي انجام شده ازشروع كارتاتاريخ راكه طبق نقشه هاي اجرايي، دستوركارها وصورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايدومقدارمصالح وتجهيزات پاي كارراتعيين مي كند،سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان،مبلغ صورت وضعيت رامحاسبه كرده وآن رادرآخرآن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد.مهندس مشاور،صورت وضعيت پيمانكارراازنظر تطبيق بااسنادومدارك پيمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعيين دليل اصلاح مي نمايدوآنرادرمدت حداكثر 10 روزازتاريخ دريافت ازسوي مهندس ناظر براي كارفرماارسال مي نمايدومراتب رانيزبه اطلاع پيمانكارمي رساند.كارفرماصورت وضعيت كنترل شده ازسوي مهندس مشاوررارسيدگي كرده وپس ازكسروجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شده است وهمچنين اعمال كسورقانوني وكسورمتعلقه طبق پيمان،باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكارراحداكثرظرف مدت 10 روزازتاريخ وصول صورت وضعيت،باصدورچك به نام پيمانكار،پرداخت مي كند.باپرداخت صورت وضعيت موقت،تمام كارها ومصالح وتجهيزاتي كه درصورت وضعيت مزبوردرج گرديده است متعلق به كارفرماست،ليكن به منظوراجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان،به رسم امانت،تاموقع تحويل موقت،دراختيار پيمانكارقرارمي گيرد.مقاديردرج شده درصورت وضعيتهاي موقت وپرداختهايي كه بابت آنهابعمل مي آيدجنبه موقت وعلي الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گيري ومحاسباتي وجز اينها،درصورت وضعيتهاي بعدي يادر صورت وضعيت قطعي،اصلاح ورفع مي شود.به منظورايجادامكان براي تهيه،رسيدگي وتصويب صورت وضعيت قطعي درمهلتهاي تعيين شده درماده 40 پيمانكاربايد ضمن اجراي كاروپس ازاتمام هريك ازاجزاي آن نسبت به تهيه متره هاي قطعي وارائه آنهابه مهندس مشاوربراي رسيدگي همراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نمايد،اين اسنادبايددرصورت وضعيتهاي موقت نيزمورداستفاده قرارگيرد.

تبصره1.هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي ازطرف مهندس مشاورموردتاًييدكارفرماقرارنگيرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعيين شده دراين ماده،تا 70 درصدمبلغ صورت وضعيتي راكه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علي الحساب ودرمدت مقرردراين ماده دروجه پيمانكارپرداخت مي كندوصورت وضعيت راهمرا بادلايل ردآن،براي تصحيح به مهندس مشاوربرمي گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداكثر 5 روز،دوباره به شرح يادشده ،براي كارفرماارسال شودوبقيه مبلغ به ترتيب پيشگفته به پيمانكارپرداخت گردد.دراين صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعيت ازتاريخي شروع مي شودكه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود.

تبصره2.اگرپيمانكارنسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد،اعتراض خودراباذكردليل،حداكثرظرف مدت يك ماه،به كارفرما اعلام مي كند تاموردرسيدگي قرارگيرد.

تبصره3.اگرپيمانكاردرموعدمقررصورت وضعيت موقت راتهيه وتسليم مهندس ناظر نكند،مهندس مشاورباتاييد كارفرماوبه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندواقدامات بعدي براي رسيدگي وپرداخت آن رابه ترتيب اين ماده به عمل مي آورد.دراين حالت،هيچ گونه مسئوليتي ازنظرتاخيردرپرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.

ب )درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبهاهستند،پس ازتاييدهرصورت وضعيت موقت ازسوي كارفرما،پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحادبهي آن صورت وضعيت رابراساس آخرين شاخصهاي اعلام شده محاسبه مي نمايدوبه منظوربررسي وپرداخت به نحوي كه دربند”الف”تعيين شده است،براي مهندس مشاورارسال مي كند.

تبصره- اگربه هردليل وغيرازقصورپيمانكار،تعديل كاركردهاي هرنيمه ازسال(سه ماهه اول ودوم ياسوم وچهارم)پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نيمه سال،باشاخصهاي قطعي،آن رارسيدگي مي كندوبه كارفرماتسليم مي نمايدتاطبق بند”الف”براي رسيدگي وپرداخت آن اقدام شود.

ماده 38.پرداختهاي ارزي

هرگاه طبق اسنادومدارك پيمان،پيمانكاربراي بعضي ازهزينه هاي اجرايي موضوع پيمان،احتياج به ارزداشته باشد بدين ترتيب رفتارمي شود.

الف)اگردراجراي بند”الف”ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي دراسنادومدارك پيمان،پرداخت ارزاز سوي كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنيازرادرمقابل پرداخت معادل ريالي آن ازسوي پيمانكار،به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخ پرداخت،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد،به شرط آنكه درقراردادآنها قسمتي ازحقوق كه هيچ گاه نبايد از 50 درصدبيشترباشد،به ارزپيش بيني شده باشد.

ب )براي تهيه مصالح وتجهيزاتي كه در اسنادومدارك پيمان پرداخت ارزازسوي كارفرماتعهدشده است وبايد ازخارج كشوروارد شودودرعمليات موضوع پيمان مصرف گرديده ودركارباقي بماند،پيمانكاربايدطبق مشخصات تعيين شده دراسنادومدارك پيمان وباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،براي تهيه پروفرماي خريدمصالح وتجهيزات موردبحث،به طوري كه دست كم داراي 90 روزاعتبارباشد،اقدام نمايد.پيمانكاربايدبامسئوليت خود،اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقاديرومشخصات آنهابااسنادومدارك پيمان،كنترل نمايدوپس ازتاييد،به مهندس مشاورتسليم كند. مهندس مشاور،اسناددريافتي رابررسي مي كندوپس ازتاييد،ظرف مدت 20 روزازتاريخ وصول آنها،نظركارفرما رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.اسنادمربوط به خريدمصالح وتجهيزات پيشگفته بايدبه نام كارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاييدشده به حساب پيمانكاراقدام به گشايش اعتبارمي كند.پيمانكاربانظارت كارفرما،نسبت به ترخيص مصالح وتجهيزات سفارش شده ازگمرك،به هزينه خود،اقدام مي نمايد.پس ازآنكه مصالح وتجهيزات يادشده وارد كارگاه شدوبهاي آن به صورت كاريامصالح وتجهيزات پاي كاردرصورت وضعيتها منظورگرديد،پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است،ازطلب پيمانكاركسرمي شود.

ج )اگردراجراي بندهاي”الف”و”ب”،نرخ تسعيرارزنسبت به نرخ آن درتاريخ تسليم پيشنهادقيمت پيمانكارتغيير كند،درصورت افزايش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعيرارزبه حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي گردد.

د )تعديل نرخ كارهاي موضوع بند”ب”،درصورت شمول تعديل به اين پيمان،تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاكه درمورداين پيمان نافذاست،مي باشد.

ه )اگربراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه براي اجراي كارموردنيازاست وامكان تهيه آنهادرداخل نيست وبايدازخارج كشورواردشود،ازسوي كارفرماتسهيلات ارزي دراسنادومدارك پيمان پيش بيني شده باشد،دراين مورد،به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود.پرداخت هزينه تاًمين ماشين آلات وابزارموضوع اين بند،به عهده پيمانكار،ومالكيت آنها،متعلق به پيمانكاراست.

ماده 39.تحويل موقت

الف)پس ازآنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديدوكارآماده بهره برداري شد،پيمانكارازمهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كندونماينده خودرابراي عضويت درهيات تحويل معرفي مي نمايد.مهندس مشاور،به درخواست پيمانكاررسيدگي مي كندودرصورت تاييدضمن تعيين تاريخ آمادگي كاربراي تحويل موقت تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت راازكارفرمامي نمايدكارفرمابه گونه اي ترتيب كاررافراهم مي كندكه هيات تحويل حداكثردرمدت 20 روزازتاريخ آمادگي كاركه به تاييدمهندس مشاوررسيده است درمحل كارحاضرمي شودوبراي تحويل موقت اقدام نمايد.اگربه مهندس مشاورعمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشدظرف مدت هفت روز ازدريافت تقاضاي پيمانكارنواقص وكارهايي راكه بايدپيش ازتحويل موقت تكميل شودبه اطلاع پيمانكارمي رساند.

هيات تحويل موقت،متشكل است از:

نماينده كارفرما

نماينده مهندس مشاور

نماينده پيمانكار

كارفرماتاريخ ومحل تشكيل هيات رابه اطلاع مهندس مشاوروپيمانكارمي رساندوتاتاريخ تشكيل هيات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمايشهايي راكه براي تحويل كارلازم است تهيه وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاآن قسنت ازوسايل راكه تدارك آنهاطبق اسنادومدارك پيمان به عهده اوست براي روزتشكيل هيات درمحل كارآماده كندپيمانكارموظف است كه تشكيلات لازم رابراي هيات تحويل فراهم آورد.آزمايشهاي لازم به تشخيص وبانظر اعضاي هيات درمحل انجام مي شودونتايج آن درصورتمجلس تحويل موقت درج مي گرددبه جزآزمايشهايي كه طبق اسنادومدارك پيمان هزينه آنهابه عهده پيمانكاراست هزينه آزمايشهاراكارفرماپرداخت مي كند.هرگاه هيات تحويل عيب ونقصي در كارها مشاهده نكنداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدصورتمجلس تحويل موقت رابه همراه نتيجه آزمايشهاي انجام شده براي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهندكارفرماپس ازتاييدتحويل موقت عمليات موضوع پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

هرگاه هيات تحويل موقت عيب ونقصي دركارها مشاهده نمايداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت باتعيين مهلتي براي رفع نقص مي كندوفهرستي ازنقايص ومعايب كارهاوعمليات ناتمام وآزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شودراتنظيم وضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدونسخه اي ازآن رابه پيمانكارمي دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانب پيمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماينده كارفرمادوباره عمليات رابازديد مي كندواگربر اساس فهرست نقايص تعيين شده هيچ گونه عيب ونقصي باقي نمانده باشدمهندس مشاورصورتجلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص ومعايب راكه به امضاي نماينده كارفرمامهندس مشاوروپيمانكاررسيده است همراه نتايج آزمايشهاي خواسته شده براي كارفرماارسال مي كندتاپس ازتاييدكارفرمابه پيمانكارابلاغ شوداگربه تشخيص كارفرماحضورنماينده اودربازديدازكاروگواهي رفع نقص ضروري نباشدبه مهندس مشاورنمايندگي مي دهدتابجاي نماينده كارفرما اقدام كند.تاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست كه درصورتمجلس تحويل موقت درج مي شودتاريخ شروع دوره تضمين تاريخ تحويل موقت است به شرط آنكه هيات تحويل هيچ گونه نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازطرف هيات تعيين شده است رفع شوداگرزماني كه پيمانكارصرف رفع نقايص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشدتاريخ تحويل موقت همان تاريخ تشكيل هيات وتحويل كاربه كارفرماست ولي تاريخ شروع دوره تضمين تاريخ رفع نقص است كه به تاييدمهندس مشاوررسيده باشد.اگرهيات تحويل موقت ديرترازموعد مقرر(20 روزازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است)درمحل حاضرشودوبراي تحويل موقت اقدام نمايدتاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست دراين حالت اگرهيات نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازسوي هيات تعيين شده است رفع شودتاريخ شروع دوره تضمين 20 پس ازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است مي باشدمگرآنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشد كه دراين صورت تاريخ شروع دوره تضمين برابرتاريخ رفع نقص كه به تاييد مهندس مشاوررسيده است منهاي مدت تاخيرتشكيل هيات درمحل(نسبت به مهلت 20 روز)مي باشد.كارفرمابايد هزينه هاي حفظ ونگهداري ازكاررابراي مدت تاخيردرتحويل موقت(نسبت به مهلت 20 روز)به پيمانكارپرداخت كند.

ب )درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان براي تكميل وتحويل موقت قسمتهاي مستقلي ازكارزمانهاي مجزايي پيش بيني شده باشديابه نظركارفرمابهره برداري ازقسمتهاي مستقلي ازكارپيش ازتكميل كل كارمورد نيازباشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهاي پيشگفته راتحويل موقت گرفته واقدامهاي پس ازتحويل موقت مانندآزاد نمودن تضمين انجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعي استرداد كسورتضمين حسن انجام كاررابه تناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده است طبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقل انجام مي دهد.

ج )اگرباتوجه به بند”الف”ماده 29 عمليات موضوع پيمان تاحد 125 درصدمبلغ اوليه پيمان انجام شودولي كارهاي اجراشده قابل بهره برداري نباشدوپيمانكاربرايادامه كارموافقت نكندكارفرماطبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد.

د )درصورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شودولي پيمانكارتقاضاي تحويل كاررانكندمهندس مشاورآماده بودن كاربراي تحويل موقت رابه كارفرمااعلام مي نمايدتاكارفرماطبق اين ماده براي تشكيل هيات وتحويل موقت كاراقدام كنداگرپس از 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرماپيمانكارنماينده خودرابراي تحويل موقت معرفي نكندكارفرماباتاًمين دليل به وسيله دادگاه محل نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان طبق اين ماده اقدام مي نمايددراين حالت پيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد ندارد.

ه )پس ازتقاضاي پيمانكاربراي تحويل موقت درصورتي كه آماده بودن كاربراي تحويل موقت موردتاييدمهندس مشاورباشدولي تداركات لازم براي راه اندازي وانجام آزمايشهاي موردنيازمانندآب وبرق كه بايدازسوي كارفرما تامين شودفراهم نباشدنحوه تحويل موقت وتحويل قطعي وآزاد كردن تضمينهاي پيمانكاربارعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل ازنماينده سازمان برنامه وبودجه نماينده كارفرماونماينده پيمانكارمي باشدنظر اين هيات قطعي ولازم الاجرااست.

و )پيمانكارموظف است كه پس ازتحويل موقت تمام وسايل ماشين آلات وابزارومصالح اضافي متعلق به خود درمحلهاي تحويلي كارفرماراظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندس مشاورباشدازمحلهاي يادشده خارج كندبه علاوه پيمانكاربايدظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاورتعيين مي شودساختمانهاوتاسيسات موقتي راكه براي اجراي كاردرمحلهاي تحويلي كارفرماساخته است تخريب ياپياده كندومصالح ومواد زايدآن راازمحل كارخارج وكارگاه رابه هزينه خودتميزكنددرغيراين صورت كارفرمامي تواند براي خارج نمودن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.دراين صورت،پيمانكارحق اعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعاي ضرروزيان به اموال وداراييهاي خودراندارد.باتوجه به اينكه مالكيت ساختمانهاي پيش ساخته ومصالح بازيافتي وقطعات پيش ساخته ساختمانهاوتاسيسات تجهيزكارگاه كه به وسيله پيمانكاردرمحلهاي تحويلي كارفرمانصب يااحداث شده است متعلق به پيمانكاراست،هرگاه تمام ياقسمتي ازاين ساختمانهاوتاسيسات موقت پيمانكارمورداحتياج كارفرماباشد،باتوجه به اينكه دراين حالت نبايدوجهي بابت برچيدن ساختمانهاوتاسيسات يادشده به پيمانكارپرداخت شود،قيمت آن باتراضي طرفين تعيين وبه كارفرمافروخته وتحويل مي شود.

ماده 40.صورت وضعيت قطعي

پيمانكاربايدحداكثرتايكماه ازتاريخ تحويل موقت،صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده رابراساس اسنادو مدارك پيمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهيزات پاي كارتهيه كندوبراي رسيدگي به مهندس مشاورتسليم نمايد. مهندس مشاورصورت وضعيت دريافت شده رارسيدگي نموده وظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرماارسال مي نمايد.كارفرماصورت وضعيت دريافت شده راظرف مدت دوماه ازتاريخ وصول رسيدگي مي كندونظرنهايي خودراضمن ارسال يك نسخه ازآن به پيمانكاراعلام مي دارد.درصورتي كه پيمانكارظرف مهلت تعيين شده براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكندباتاييدكارفرما،مهندس مشاوربه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندوپس ازامضاي پيمانكاربراي تصويب كارفرماارسال مي دارددرصورتي كه پيمانكارازامضاي صورت وضعيت خودداري كندمهندس مشاوربدون امضاي پيمانكارصورت وضعيت رابراي كارفرمامي فرستد.

درحالتي كه پيمانكار،صورت وضعيت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضي نسبت به نظركارفرماداشته باشديادر حالتي كه صورت وضعيت راقبلاًامضانكرده است ونسبت به نظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول صورت وضعيت باارائه دليل ومدرك،يكجابه اطلاع كارفرمامي رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول نظرپيمانكار،به موارداعتراض رسيدگي مي كندوقبول ياردآنهارااعلام مي نمايد.پيمانكارمي تواندبراي تعيين تكليف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبول كارفرماواقع نمي شودطبق ماده 53 اقدام نمايد.

درصورتي كه پيمانكارظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكندصورت وضعيت قطعي ازطرف پيمانكارقبول شده تلقي مي شود

مقاديركارهاكه به ترتيب بالادرصورت وضعيت قطعي منظورمي شودبه تنهايي قاطع است وماًخذتسويه حساب قرارمي گيردهرچندكه بين آنهاومقاديري كه درصورت وضعيتهاي موقت منظورگرديده است،اختلاف باشد.

هرگاه باتوجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده وساير حسابهاي پيمانكار،پيمانكاربدهكارنباشد،نصف تضمين حسن انجام كارآزادمي شود.

تبصره- درمواردي كه طبق مواد47 يا48 پس ازفسخ ياخاتمه پيمان اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود،مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي،به ترتيب ازتاريخ صورت برداري ياتاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد.

ماده41.تحويل قطعي

درپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه كارفرمابنابه تقاضاي پيمانكاروتاًييدمهندس مشاور،اعضاي هيات تحويل قطعي وتاريخ تشكيل هيات رابه همان گونه كه درماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين وبه پيمانكارابلاغ مي كندهيات تحويل قطعي پس ازبازديدكارهاهرگاه عيب ونقصي كه ناشي ازكارپيمانكار باشدمشاهده ننمايد،موضوع پيمان راتحويل قطعي مي گيردوبي درنگ صورتمجلس آن راتنظيم وبراي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرما،به پيمانكارمي دهدوسپس كارفرماتصويب تحويل قطعي كاررابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.

تبصره 1.هرگاه هيات تحويل قطعي عيب ونقصي ناشي ازكارپيمانكارمشاهده كندبراي رفع آنهاطبق ماده 42 رفتارمي شود.

تبصره 2.اگرپيمانكاردرپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه تقاضاي تحويل قطعي كارراننمايد مكلف به رفع نواقص ناشي ازكارخودكه تاتاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروزكرده است مي باشدوتاريخ تقاضاي پيمانكارملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است.

تبصره 3.اگركارفرماباوجودتقاضاي پيمانكاراقدام به اعزام هيات تحويل نكندواين تاًخيرپيش ازدو ماه به طول انجامدوپس ازدرخواست مجددپيمانكاروانقضاي يك ماه ازتاريخ تقاضاي مجددكارفرمادراين زمينه اقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گرددوبايداقدامات پس ازتحويل قطعي درموردآن انجام شود.

ماده 42.مسئوليتهاي دوره تضمين

اگردردوره تضمين،معايب ونقايصي دركارببينندكه ناشي ازكارپيمانكارباشد،پيمانكارمكلف است كه آن معايب ونقايص رابه هزينه خودرفع كند.براي اين منظوركارفرمامراتب راباذكرمعايب ونقايص ومحل آنهابه پيمانكار ابلاغ مي كندوپيمانكاربايدحداكثر15 روزپس ازابلاغ كارفرما،شروع به رفع معايب ونقايص كندوآنهاراطي مدتي كه موردقبول كارفرماست،رفع نمايد.هرگاه پيمانكاردرانجام اين تعهدقصورورزديامسامحه كندكارفرماحق داردآن معايب ونقايص راخودش يابه ترتيبي كه مقتضي بداندرفع نمايدوهزينه آن رابه اضافه 15 درصدازمحل تضمين پيمانكارياهرنوع مطالبات وسپرده اي كه پيمانكارنزداوداردبرداشت نمايد.

هزينه هاي حفاظت نگهداري وبهره برداري كارهاي تحويل موقت شده دردوره تضمين به عهده كارفرماست.

فصل پنجم

حوادث قهري،فسخ،ختم،تعليق،هزينه تسريع،خسارت تاًخير،تسويه حساب،حل اختلاف

ماده 43.بروزحوادث قهري

جنگ،اعم ازاعلام شده يانشده انقلابهاواعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهاي واگيردار،زلزله،سيل وطغيانهاي غير عادي آتش سوزيهاي دامنه دارومهارنشدني،طوفان وحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پيمان كه درمنطقه اجراي كاروقوع يابدوادامه كاررابراي پيمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهري به شمارمي رودودرصورت بروز آنهابه ترتيب زيرعمل مي شوددربروزحوادث قهري هيچ يك ازدوطرف مسئول خسارتهاي واردشده به طرف ديگردراثراين حوادث نيست.

الف)پيمانكارموظف است كه حداكثركوشش خودرابراي حفاظت ازكارهاي اجراشده كه دروضعيت قهري رها كردن آنهامنجربه زيان جدي مي شودوانتقال مصالح وتجهيزات پاي كاربه محلهاي مطمئن وايمن به كاربردكارفرما نيزبايدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان براي تسريع دراين امردراختيارپيمانكارقراردهد.

ب )درموردخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان تاسيسات وساختمانهاي موقت ماشين آلات وابزاروو وسايل پيمانكاربه شرح زيرعمل مي شود.

1)هرگاه خسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده21 باشدبراي جبران آن طبق همان ماده اقدام مي شود.

2)اگرخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده 21 نيست ياميزان آن براي جبران خسارتها كافي نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.

3)جبران خسارتهاي واردشده به ساختمانهاوتاًسيسات موقت ماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارباتوجه به بند”د”ماده 21 به عهده پيمانكاراست.

منظورازجبران خسارتهاي يادشده دربندهاي”ب-1″و”ب-2″اعاده كارها به صورت پيش ازوقوع حادثه است.پس ازرفع وضعيت قهري اگركارفرمااعاده كارها رابه حالت پيش ازوقوع حادثه لازم وميسربداندپيمانكارمكلف است كه اجراي كارهارابي درنگ آغازكنددراين صورت تمديدمدت مناسبي براي اعاده كارهابه وضع اوليه ازسوي پيمانكارپيشنهاد مي شودكه پس ازرسيدگي وتاييدمهندس مشاوروتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.

ج )اگركارفرماادامه يااعاده كارها به وضع اوليه راضروري تشخيص ندهديااگروضعيت قهري بيش ازشش ماه ادامه يابدبدون رعايت بند”د”ماده 48 طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد

كارفرماهزينه هاي توقف كارپيمانكاررابراي مدت مازادبريك ماه اول طبق بندهاب”ب”و”ج”ماده49 پرداخت مي كند.

ماده44.ممنوعيت قانوني

پيمانكاراعلام مي كندكه درموقع عقدپيمان مشمول منع مداخله،مصوب بيست ودوم ديماه يكهزاروسيصدوسي وهفت نيست ودرصورتي كه خلاف آن براي كارفرمامحزرشودپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.

هرگاه ضمن انجام كارتاتحويل موقت پيمانكاربه علل زيرمشمول قانون پيشگفته شود:

الف)تغييراتي كه درصاحبان سهام ميزان سهام مديران يابازرسان شركت پيمانكارپيش آيد.

ب )تغييراتي كه دردستگاههاي دولت ياكارفرماپيش آيد

درحالت(الف)پيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.درحالت(ب)به محض وقوع منع قانوني پيمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتي كه مانع قانوني رفع نشودكارفرمابه پيمان خاتمه مي دهدوطبق ماده 48 باپيمانكارعمل مي كنداگرپيمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.

ماده45.حقوق انحصاري ثبت شده

الف)پيمانكاركارفرمارادرمقابل تمام دعاوي،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتمالي حقوق ثبت شده تاًليفات علايم يانامهاي تجاري وديگرحقوق حمايت شده كه دراجراي موضوع پيمان ايجاد شودمصون مي دارد.

ب )كارفرماتاييدمي نمايدكه مفاداسنادومدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود. درصورتي كه براي پيمانكارمعلوم شودكه رعايت اسنادومدارك پيمان ناگزيردرمواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گرددبايدپيش ازهرنوع اقدام درموردآنهامراتب رابه مهندس مشاوراعلام كندتاكارفرمانسبت به انجام تغييرات لازم به گونه اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرف شوداقدام نمايدونتيجه رابه پيمانكارابلاغ كند.

ماده46.مواردفسخ پيمان

الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان راطبق ماده47 فسخ كند.

1)تاخيردرتحويل گرفتن كارگاه ازجانب پيمانكاربيش ازمهلت تعيين شده دربند”ب”ماده28.

2)تاخيردرارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش ازنصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن.

3)تاًخيردرتجهيزكارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش ازنصف مدت تعيين شده دربند”ج”ماده4 موافقتنامه فسخ پيمان دراين حالت درصورتي مجازاست كه كارفرماقسمتي ازپيش پرداخت راكه بايدبعدازتحويل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.

4)  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش ازيك دهم مدت اوليه پيمان يادو ماه هركدام كه كمتراست.

5)تاخيردراتمام هريك ازكارهاي پيش بيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدت تعيين شده براي آن كارباتوجه به ماده 30

6)تاخيردراتمام كاربه مدت بيش ازيك چهارم مدت پيمان باتوجه به ماده 30

7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما

8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از15 روز

9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربراي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب طبق بند”د”ماده32

10)انحلال شركت پيمانكار.

11)ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشين آلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفت كارشود.

12)تاخيربيش ازيك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند”و”ماده17

13)هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است.

ب  )درصورت احرازمواردزير،كارفرماپيمان رافسخ مي كند

1)واگذاري پيمان به شخص ثالث

2)پيمانكارمشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد،به استثناي حالت پيش بيني شده دربند”ب”آن براي شمول ماده48.

ماده47.اقدامات فسخ پيمان

الف)درصورتي كه به علت بروزيك ياچندموردازحالتهاي درج شده درماده46،كارفرماپيمان رامشمول فسخ تشخيص دهد،نظرخودراباذكرمواردي كه به استنادآنهاپيمانكاررامشمول فسخ مي داند،به پيمانكارابلاغ مي كند.

پيمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرمادرصورتي كه دلائلي حاكي ازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاع كارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعيين شده پاسخي ازسوي پيمانكارنرسدياكارفرمادلايل اقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي كندوبدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي،به ترتيب مفاداين ماده عمل مي نمايد.

درصورتي كه تصميم كارفرمابراي فسخ پيمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46 باشدموضوع فسخ پيمان بايدبدواًبه وسيله هياتي متشكل ازسه نفر به انتخاب وزيريابالاترين مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهايي كه تابع هيچ يك ازوزارتخانه ها نيستند)بررسي وتاييد شودوموردموافقت وزيريا بالاترين مقام سازمان كارفرماقرارگيردوسپس به پيمانكارابلاغ شود.

ب )كارفرماتضمين انجام تعهدات وتضمين حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانه واريزمي كندوبي درنگ كارگاه تاسيسات وساختمانهاي موقت مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاروتمام تداركات موجوددرآن رادراختيارمي گيردوبراي حفاظت آن اقدام لازم معمول مي دارد.سپس بي درنگ ازپيمانكاردعوت مي كندكه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري وتهيه صورتمجلس كارهاي انجام شده وتمام مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاروتداركات ديگركه دركارگاه موجوداست معرفي نمايد.هرگاه پيمانكارازمعرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري كنديانماينده معرفي شده ازجانب اودرموعدمقرربراي صورت برداري حاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمين دليل باحضورنماينده دادگاه محل براي صورت برداري اقدام مي نمايد وپيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد رانداردپس ازصورت برداري پيمانكاربي درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي ازكارهاي انجام شده مي كند.

ج )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقت راكه دركارگاه احداث شده وبراي ادامه كارمورد نيازاست دراختيارمي گيردوبهاي آنهارابرابرارزش مصالح وتجهيزات بازيافتي كه باتوافق دوطرف تعيين مي شودباتوجه به اينكه دراين مواردنبايدوجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي كنداگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشدكارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبراي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهدداشت به پيمانكارپرداخت مي كند.

د )كارفرمامي تواند ماشين آلات وابزارووسايل متعلق به پيمانكارراكه دركارگاه موجوداست وبه تشخيص خودبراي اتمام كارموردنيازبداند،براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنهاباماشين آلات ديگرلازم است دراختياربگيردوهزينه اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورنمايدكارفرمانمي تواندبدون موافقت پيمانكارماشين آلات اورابيش ازمدتهاي تعيين شده درزيردراجاره خودبگيرد.

1)درموردماشين آلات ثابت دستگاه مركزي بتن،كارخانه آسفالت وماشين آلات خاصي كه نام آنهادرشرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است برابرمدتي كه ازرابطه زيربدست مي آيد.

مبلغ صورت وضعيت قطعي

مدت اوليه پيمان * (————————   – 1) + 3 ماه = مدت اختياركارفرمابراي اجاره

مبلغ پيمان

2)درموردسايرماشين آلات،برابرده ماه.

اگرپيمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه ميزان طلب خود،اقلامي ازماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارراكه توسط كارشناس ياكارشناسن منتخب طرفين ارزيابي مي شوددراختيارمي گيردوبارعايت قوانين جاري كشور،به تملك قطعي خوددرمي آورد.

ه )كارفرماازمصالح وتجهيزات پاي كارآنچه طبق مشخصات بوده وبراي اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي كند وبهاي آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريدكه موردتوافق دوطرف باشد،به حساب طلب پيمانكارمنظورمي نمايد.

و )پيمانكاربادريافت ابلاغ فسخ پيمان،بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايدكارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقراردادخريدآنهارابه كارفرمامنتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريد اين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاًديه شده است درمقابل تسليم اسنادومدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاًديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.

ز )هرگاه پيمانكارظرف دوهفته ازتاريخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجراي بندهاي”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودياتوافق بين طرفين حاصل نگردد، كارفرمايك ياچندكارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد.نظراين كارشناس ياكارشناسان براي طرفين قطعي است وحق الزحمه آنان راازكارفرما مي پردازدوبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي كند.

ح )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگرتداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرما باقي مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كند.درغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنها به هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهكارپيمانكارمنظوردارد.دراين حالتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.

ط )ازتاريخ ابلاغ فسخ پيمان تاتاريخي كه صورت برداريها وارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد،نصف هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصف ديگر به عهده پيمانكاراست.اين مدت نبايدازسه ماه بيشترشوددرغيراين صورت،هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه براي ايام بيش ازسه ماه به عهده كارفرماست.

ماده48.خاتمه پيمان

هرگاه پيش ازاتمام كارهاي موضوع پيمان،كارفرمابدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكارباشد،بنابه مصلحت خودياعلل ديگر،تصميم به خاتمه پيمان بگيرد خاتمه پيمان راباتعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل كه نبايدبيشتراز15 روزباشدبه پيمانكارابلاغ مي كندكارفرماكارهايي راكه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطريازيان مسلم است دراين ابلاغ تعيين مي كندومهلت بيشتري به پيمانكارمي دهدتاپيمانكاربتوانددرآن مهلت اين گونه كارهاراتكميل كندو كارگاه راآماده تحويل نمايد.اقدامات پس ازخاتمه دادن پيمان به شرح زيراست:

الف)كارفرماآن قسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحويل قطعي وآن قسمت راكه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده درماده 39 تحويل موقت مي گيرداگرمعايبي درموردكارهاي ناتمام مشاهده شودپيمانكارمكلف است به هزينه خوددرمدت مناسبي كه باتوافق كارفرماتعيين مي شودرفع عيب نمايدوسپس تحويل قطعي دهددرصورتي كه پيمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند”د”ماده 32 اقدام به رفع نقص مي نمايد.تاحدي كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست،پيمانكاربايدنقشه ها،كاتالوگها،قراردادهاي باپيمانكاران جزءوسايرمدارك اجراي كارراتحويل كارفرما دهد.

ب )صورت وضعيت كارهاي انجام شده،طبق ماده 40 تهيه مي شود.

ج )درموردمصالح وتجهيزات موجودوسفارش شده به شرح زيراقدام مي شود:

1)مصالح وتجهيزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي موضوع پيمان تهيه شده است اندازه گيري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريد،كه موردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعيت قطعي منظورمي شود.

2)پيمانكاربادريافت ابلاغ خاتمه پيمان بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايد.كارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته،اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقرارداد خريدآنهارابه كارفرما منتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريداين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاديه شده است،درمقابل تسليم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.

3)پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ خاتمه پيمان،تمام قراردادهاي خودباپيمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهاي خريدمصالح وتجهيزاتي كه موردنيازكارفرمانيست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند2،انجام مي شود.

د )درصورتي كه پيمانكاربه منظوراجراي موضوع پيمان،درمقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است ودراثرخاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد،اين هزينه هاوخسارتها،پس ازرسيدگي وتاييدكارفرما،به حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شود.

ه )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقتي راكه دركارگاه احداث شده است دراختيارمي گيرد.بهاي اين تاسيسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاًبه پيمانكارشده است،باتوافق دوطرف تعيين مي شودوبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوبابت آنها وجهي به عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود.اگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشد،كارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شود، براي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهد داشت به پيمانكارپرداخت مي كند.

و )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگر تداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرماباقي مانده است،حداكثرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كنددرغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.درغيراين صورت پيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.

ز )درموردتضمينهاي پيمانكار به ترتيب زيرعمل مي شود.

1)تضمين انجام تعهدات پيمان طبق روش تعيين شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمي شودبااين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته حداكثرتا يك ماه پس ازتحويل كاراعم ازقسمت تحويل موقت شده وتحويل قطعي شده بااحتساب مصالح پاي كارتهيه مي شود.

2)تضمين حسن انجام كارقسمت تحويل موقت شده وقسمت تحويل قطعي شده هريك جداگانه طبق ماده 35 آزادمي شود.

ماده 49.تعليق

الف)كارفرمامي توانددرمدت پيمان اجراي كاررابراي يك باروحداكثر سه ماه معلق كنددراين صورت بايدمراتب راتعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد.درمدت تعليق پيمانكارمكلف است كه تمام كارهاي انجام شده مصالح وتجهيزات پاي كار تاسيسات وساختمانهاي موقت رابراساس پيمان به طور شايسته حفاظت وحزاست كند.

ب )كارفرماهزينه هاي بالاسري پيمانكاررادردوران تعليق به ميزان تعيين شده دراسنادومدارك پيمان به پيمانكار مي پردازد.اگردراسنادومدارك پيمان تعيين هزينه هاي يادشده به توافق طرفين درزمان ابلاغ تعليق موكول شده باشدكارفرمادرموردميزان آن باپيمانكارتوافق مي نمايد.درصورتي كه دراسنادومدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكاردردوره تعليق نشده باشدكافرماماهانه مبلغي معادل 10 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارمي پردازداگربه دستوركارفرما،قسمتي ازكارمتوقف شود،بابت هزينه هاي پيشگفته درمدت تعليق ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكارپرداخت مي شودبراي تعيين هزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.

تبصره – درصورتي كه پيش ازآغازعمليات موضوع پيمان تعليق پيمان ازسوي كارفرما ابلاغ شود 80 درصدهزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بندبه پيمانكارپرداخت مي شود.

ج )كارفرماوپيمانكاردرموردماشين آلاتي كه پيمانكارمايل است درمدت تعليق ازكارگاه خارج نمايدبدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعدادازماشين آلات كه دركارگاه باقي مي مانند براساس توافق طرفين به پيمانكارپرداخت مي شود.

د )درصورتي كه تعليق بيش ازسه ماه ضروري باشدكارفرما مي تواندباموافقت پيمانكارمدت تعليق رابراي يك باروحداكثرسه ماه باشرايط پيشگفته افزايش دهد.درصورت عدم موافقت پيمانكارباتعليق بيش ازسه ماه پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.

ه )هرگاه عوامل موجب تعليق كاربرطرف شودكارفرماباتعيين مهلتي براي پيمانكاربه منظورآماده نمودن كارگاه تاريخ شروع مجدد كاررابه پيمانكار ابلاغ مي كند.

ماده 50.هزينه تسريع كار،خسارت تاًخيركار

الف)اگردرمقابل اتمام پيش ازموعدكاردراسنادومدارك پيمان پرداخت هزينه تسريع كاربه پيمانكارپيش بيني شده باشدوپيمانكارپيش ازسپري شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمان راتكميل كندوآماده تحويل نمايد،پيمانكارمحق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بيني شده مي باشد.

ب )درپايان كاردرصورتي كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهاي تمديد شده پيمان باشدمهندس مشاور بارعايت ماده 30 ورسيدگي به دلايل پيمانكارمدت تاخيرغيرمجازپيمانكارراتعيين مي كندتاپس ازتصويب كارفرمابه شرح زيرملاك محاسبه خسارت تاخيرقرارگيرد.

1)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك دهم مدت پيمان بيشترنشودبراي هرروزتاخير،يك دوهزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است.

2)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازاز يك دهم مدت پيمان بيشترشود،تايك دهم مدت پيمان طبق بند 1 وبراي مازادبرآن تا يك چهارم دت پيمان براي هرروز تاخيريك هزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است.

3)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك چهارم مدت پيمان بيشترشودولي پيمان ادامه يابد،مجموع خسارتهاي تاًخيرقابل دريافت ازپيمانكارنمي تواند ازجمع خسارت محاسبه شده برپايه بند(2)بيشترشودومدت اضافه بريك چهارم مدت پيمان براي ادامه وانجام كاربدون دريافت خسارت منظورمي شود.

4)مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است عبارت است ازمبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تاآخرين روزمدت پيمان.

5)درصورتي كه پيمان طبق ماده 46 فسخ گرددياطبق ماده 48 به پيمان خاتمه داده شودتاخيركارنسبت به برنامه زماني تفصيلي بارعايت ماده 30 بررسي شده ميزان مجاز وغيرمجازآن تعيين مي شود.بابت تاضخيرغيرمجازپيمانكار،طبق مفاداين بند،پرداخت خسارت تاًخيربه پيمانكرتعلق مي گيرد. دراين حالت،مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است،عبارت است ازمبلغ كارهايي كه طبق برنامه زماني تفصيلي وبادرنظر گرفتن تاًخيرمجاز پيمانكاربايدتاتاريخ فسخ ياخاتمه پيمان انجام مي شد،منهاي مبلغ كارهاي انجام شده.

6)درمواردي كه اخذ خسارت تاًخيربيش ازارقام درج شده دراين ماده ضروري باشدودراسنادومدارك پيمان ميزان آن پيش بيني شده باشد خسارت تاًخيررابراساس آن محاسبه مي كنند.

ماده51.صورتحساب نهايي

صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه روزازتاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرماتهيه مي شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه وتصويب مي شودومبلغي براساس اسنادومدارك پيمان به مبلغ بالااضافه ياازآن كسرمي گردد مانندوجوه ناشي ازتعديل آحادبها بهاي مصالح تجهيزات وماشين آلات تحويلي كرفرمابه پيمانكارمبلغ جبران خسارت ياجريمه هاي رسيدگي وقطعي شده.

صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمادرصورتي كه موردقبول پيمانكارباشدتوسط كارفرماوپيمانكارامضامي شود.اگرپيمانكاربه صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بايدظرف يك ماه نظر خودرابامدرك كافي به كارفرمابنويسدوگرنه صورتحساب نهايي ازطرف پيمانكارپذيرفته شده تلقي مي شود.كارفرمادرصورت تاييداعتراض پيمانكارصورتحساب نهايي رااصلاح مي كندودوطرف پيمان آن راامضامي كنند.

صورتحساب نهايي تاييدشده به شرح بالاكه ملاك تسويه حساب پيمانكارطبق ماده 52 قرارمي گيردبراي دوطرف پيمان قطعي است وهرگونه اعتراض وادعايي درمورد آن بي تاثيرمي باشد.درصورتي كه پيمانكارنسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعيين شده اعلام كندواعتراض اوموردپذيرش كارفرماقرارنگيرد پيمانكارمي تواندبراي حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نمايد.

تبصره 1.درصورتي كه به علت تاخيردررسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت ياصورت وضعيت قطعي ياتاخيردرتهيه صورتحساب نهايي هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانتنامه هاي پيمانكارايجادشودكارفرمااين هزينه هاي اضافي راكه ازسوي پيمانكارتامين شده به اوپرداخت مي كندواگر مدت تاخيردرآزاد كردن هريك ازتضمينهاازسه ماه بيشترشود،كارفرماتضمين مربوط راآزادمي نمايد

تبصره 2.هرگاه براساس صورت وضعيت قطعي معلوم شودكه درآخرين صورت وضعيت موقت پيمانكاربدهكارنبوده يابدهي اوكمترازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربوده است ياطبق صورتحساب نهايي مشخص شودكه درزمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكاربدهكارنبوده است كارفرمابايد بي درنگ تضمين آزادنشده مربوط به هريك ازمدارك ياد شده راآزادكرده وهزينه تمديدآن راكه ازسوي پيمانكارتامين شده است براي مدتي كه درآزادنمودن آنهاتاًخيرايجادگرديده پرداخت كند.

ماده 52.تسويه حساب

الف)هرگاه براساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده است پيمانكازبستانكارشود طلب اوحداكثردرمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما پرداخت مي گرددوبه غيرازنصف تضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي بايدنزد كارفرماباقي بماندديگر تضمينهاي پيمانكارازهرنوع كه باشدبي درنگ آزادمي شود.

ب )هرگاه براساس صورتحساب نهايي پيمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرما رابپردازدواگرازاين پرداخت استنكاف ورزد ياتاخيرنمايدكارفرماحق داردبدون انجام تشريفات قضايي طلب خودراازمحل سپرده هاو تضمينهاي پيمانكار(درصورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد)وصول نمايدواگرمبالغ اين تضمينها تكافو ننمايدبارعايت قوانين جاري كشورازديگر داراييهاي اووصول كند.هرگاه پيمانكاردرمهلت مقرردربالا طلب كارفرماراپرداخت كندبه غيرازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي نزدكارفرماباقي مي ماندبقيه ضمانتنامه هاوسپرده هاي اوبه هرعنوان كه باشدبي درنگ آزدمي شود.

ماده 53.حل اختلاف

الف)هرگاه دراجراياتفسيرمفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيددوطرف مي توانندبراي حل سريع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري طبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعيين شده دربندهاي 1 و2 عمل نمايد

1)درموردمسائل ناشي ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هايي كه به استناد ماده23 قانون برنامه وبودجه ازسوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هريك ازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط رااستعلام نمايد ودوطرف طبق نظري كه ازسوي سازمان برنامه وبودجه اعلام مي شود عمل كنند.

2)درمورداختلاف نظرهايي كه خارج ازشمول بنديك است رسيدگي واعلام نظردرباره آنهابه كارشناس ياهيات كارشناسي منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظري كه ازسوي كارشناس ياهيات كارشناسي درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گرددعمل كنند.

ب )درصورتي كه دوطرف درانتخاب كارشناس ياهيات كارشناسي موضوع بند 2 به توفق نرسنديا نظراعلام شده طبق بندهاي 1 و2 موردقبول هريك ازدوطرف نباشد براي حل اختلاف طبق بند”ج”اقدام مي گردد.

ج )هرگاهدراجراياتفسير مفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظرپيش آيدهريك ازطرفها مي توانددرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري رابه رئيس سازمان برنامه وبودجه ارائه نمايد.

تبصره 1.چنانچه رئيس سازمان ياد شده باتقاضاي مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهدبود.

تبصره2.رسيدگي و اعلام نظرشوراي عالي فني درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط انجام مي شودپس ازاعلام نظرشوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل مي نمايند.

د )ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به شوراي عالي فني تغييري درتعهدات قراردادي دوطرف نمي دهدوموجب آن نمي شود كه يكي ازدوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

ماده 54.قوانين ومقررات حاكم برپيمان

قوانين ومقررات حاكم براين پيمان منحصراًقوانين ومقررات كشورجمهوري اسلامي ايران است.

نماينده كارفرما                                                                      نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                   نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                   امضا

شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسير موادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همان شماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.

اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشد شرايط عمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براين پيمان حاكم است.

ماده 17- الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمان تعداد…….. نفر/ماه كارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

ماده18 – ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار……….. روزازتاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن به شرح زير است.

ماده18 – ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئيات زيرباشد.

ماده20 – الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد.

ماده20 – بو20 –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشين آلات راتاًمين مي كند.

ماده20 – ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامين ماشين آلات رعايت كند.

ماده20 – ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندس مشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرح ومشخصات زير،تامين كند.

ماده21 –ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمه كندياهمچنين مواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

ماده21 – و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

ماده22  الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

ماده22 – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي،تعمير،نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرح زيراست.

ماده24 – ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكاران جزء،مواردزيررارعايت كند.

ماده28 – الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابه شرح زير،تامين مي كند.

ماده29 – ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

ماده32 – ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

ماده35.دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هيات وزيران است.

ماده36.ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هيات وزيران است.

ماده38 – الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،براي متخصصان خارجي،به شرح زيراست.

ماده38 – ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزات زيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

ماده38 – ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

ماده39 – ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهاي زيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبه كارفرماتحويل دهد.

ماده47 – د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخ پيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

ماده49 – ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزان وترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

ماده50 – الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريع كاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده50 – ب- 6)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشي ازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

نماينده كارفرما                                                                           نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                       نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                        امضا

مرجع: سازه پلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست