جستجو کردن

مراحل اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمان – کارشناس رسمی نقشه برداری

مراحل اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمان – کارشناس رسمی نقشه برداری

اخذ صورت مجلس تفکیکی ساختمان در ایران پس از تهیه نقشه تفکیکی ثبتی توسط مهندس نقشه بردار تهران  از مجتمع آپارتمانی و تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شه صورت می گیرد.

اگر مالک یک نفر باشد جهت چاپ سند مالکیت ، صورت جلسه تفکیکی به دفتر املاک ارسال خواهد شد اما اگر مالکین بیش از یک نفر باشند صورت جلسه تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال تا فقط جهت تنظیم تقسیم نامه اقدام نماید سپس آن را به اداره ثبت تحویل داده تا فرایند چاپ سند مالکیت ادامه یابد.

گروه کارشناس رسمی دادگستری ساتیا - کارشناس آنلاین

مراحل اخذ صورتمجلس تفکیکی در تهران

روش انجام تفکیک واحدهای یک ساختمان و یا تهیه صورت مجلس تفکیکی مجتمع آپارتمانی در اداره ثبت به صورت زیر است:

مراجعه متقاضی به دفترخانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه نموده باشد.

دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام

ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده

بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عنداللزوم

امضاء نامه بوسیله مسئول مربوطه و صدور آن

برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک

وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تایید شده

دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی بوسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی

ثبت نامه در دفتر اندیکاتور

ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط تا مراجعه متقاضی در روز تعیین شده

مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده و نقشه بردار

تعیین نماینده و نقشه بردار  به وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل

عزیمت نماینده و نقشه‌ بردار به محل همراه متقاضی با در دست داشتن پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک

معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفکیکی بوسیله نماینده و امضاء آن بوسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی

ارائه گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفکیکی

گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت

بررسی مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر جهت بروزرسانی نقشه های کاداسترو ثبت دفتر اندیکاتور و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک

ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه هزینه تفکیک

پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بان

پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء

کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی بوسیله مسئول مربوطه

ارسال صورت مجلس تفکیکی به دفتر اندیکاتور جهت صدور و ارسال آن به دفترخانه

صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه

تذکر : لازم است اسناد مالکیت دارای متراژ و مساحت باشد زیراکه کلیه تفکیک ها اعم از عرصه و آپارتمان تحت نرم افزار انجام می شود

نکته : اگر مالک یک نفر باشد جهت چاپ سند مالکیت صورت جلسه تفکیکی به دفتر املاک ارسال خواهد شد اما اگر مالکین بیش از یک نفر باشند صورت جلسه تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال تا فقط جهت تنظیم تقسیم نامه اقدام نماید سپس آن را به اداره ثبت تحویل داده تا فرایند چاپ سند مالکیت ادامه یابد.

صورتمجلس تفكیكی چیست و با تقسیم نامه چه تفاوتی دارد؟

صورتمجلس تفكیكی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاك  تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذكر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنكه به مالكیت خصوصی واحدها بپردازد.

بدیهی است اگر كل ملك قبل از تفكیك متلق به یك فرد بوده كل قطعات نیز متلق به او خواهد بود و اگر ملك دارای چند مالك مشاعی بوده مثلا سه مالك هر یك با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ  . در اینصورت كل واحدها و قطعات تفكیك شده یك به یك با قدرالسهم دو دانگ متعلق هر سه مالك خواهد بود .

هیچیك از مالكین واحد مستقل و ششدانگ نخواهند داشت مادامی كه سند تقسیم نامه در دفترخانه تهران و به رضایت مالكین تنظیم شود. در این مرحله مالكین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها را بطور كامل و ششدانگ انتخاب مینمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت میشود و به موجب همین تقسیم نامه ثبت اسناد خواهد توانست برای هرقطعه و یا واحد سند مالكیت صادر نماید.

ملاحظه میگردد كه صورتمجلس تفكیكی مقدمه برای تقسیم نامه است . برای اینكه ملك از وضعیت مشاعی و شراكت  خارج گردد . اگر بعد از صورتمجلس تفكیكی تقسیم نامه تنظیم نشود كار اداره ثبت در تهیه صورتمجلس تفكیكی عبث و بیهوده بوده است.  از آنجا كه قانونگذار بر اساس اصل حكمت حكیم و دانا بوده و كار عبث قابل انتساب به او نیست . میتوان گفت كه تنظیم سند تقسیم نامه حسب تقاضای هریك مالكین الزامی و اجباری است .

اگر در نحوه تقسیم توافقی بین مالكین نباشد . دادرس كارشناس خواهد گمارد.  این الزام و اجبار از مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك كشور استنباط میشود. بنابراین هر جا كه شریكی بتواند خود را از مالكیت اشتراكی برهاند  از حمایت قانونی برخوردار خواهد بود.

منبع: تبیان

کارشناسی سند در تهران (کارشناسی قیمت گذاری املاک) بر اساس صورت مجلس تفکیکی صادر شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک برای آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری در تهران انجام می شود.

گروه کارشناسان رسمی دادگستری ساتیا (کارشناس آنلاین)
جستجوی کارشناس ارزیاب رسمی دادگستریمدیریت  گروه: مهندس مهدی شهداد 44231706-(021)
کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان
مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *